BONUS CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön. Målet för lösningarna i projektet är att bestämma källor för olika utsläpp, utveckla tekniska lösningar och testmetoder för analyser av mikroplaster och mikroföroreningar. Energi- och kostnadseffektivitet är två viktiga fokus för de lösningar som utvecklas.

Några av problemen som BONUS Cleanwater arbetar med är brister i kunskapen om föroreningsbelastningar liksom brist på energieffektiva reningssystem och kostnadseffektiva testmetoder för analys av olika mikroföroreningar och mikroplaster.

Lösningar i nära samarbete med slutanvändare

Lösningar kommer att utvecklas i nära samarbete med slutanvändarna i syfte att för olika mikroföroreningar och mikroplaster:

• bestämma källor, avloppsvatten eller dagvatten, för utsläpp av olika mikroföroreningar och mikroplaster
• utveckla tekniska lösningar för nedbrytning och avskiljning av mikroföroreningar
• utveckla testmetoder för analys av mikroföroreningar i olika typer av vatten (dag-, lak- och avloppsvatten)

Utvecklingen av reningstekniker syftar bland annat till lägre energiförbrukning och tekniska lösningar som ger upphov till bildande av mindre mängder av transformationsprodukter än befintliga lösningar. Samtidigt är syftet att skapa teknik som kan integreras i olika typer av reningsverk och i olika strategier för dagvattenhantering. Utvecklingen av testmetodik kommer att göras i syfte att möjliggöra snabbare och säkrare bestämning av olika ämnen.

Projektet kommer jämföra olika typer av reningsteknik för tillämpning både i centraliserade och decentraliserade lösningar. Målsättningen är därför inte en unik lösning som passar för alla föroreningar och vattendrag utan snarare att hitta olika lösningar för olika utmaningar.

Försök kommer att utföras både i laboratorieskala och i pilotskala vid utvalda avloppsreningsverk.

Mer information om projektet finns på den engelska projektwebben: http://bonuscleanwater.com/.

 

Projektets mål

  • bestämma källor, avloppsvatten eller dagvatten, för utsläpp av olika mikroföroreningar och mikroplaster
  • utveckla tekniska lösningar för nedbrytning och avskiljning av mikroföroreningar
  • utveckla testmetoder för analys av mikroföroreningar i olika typer av vatten (dag-, lak- och avloppsvatten)

 

Partners i projektet