BONUS CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön. Målet för lösningarna i projektet var att bestämma källor för olika utsläpp, utveckla tekniska lösningar och testmetoder för analyser av mikroplaster och mikroföroreningar. Energi- och kostnadseffektivitet var två viktiga fokus för de lösningar som utvecklades.

Några av problemen som BONUS Cleanwater arbetade med var brister i kunskapen om föroreningsbelastningar liksom brist på energieffektiva reningssystem och kostnadseffektiva testmetoder för analys av olika mikroföroreningar och mikroplaster.

Lösningar i nära samarbete med slutanvändare

Lösningar utvecklades i nära samarbete med slutanvändarna i syfte att för olika mikroföroreningar och mikroplaster:

• bestämma källor, avloppsvatten eller dagvatten, för utsläpp av olika mikroföroreningar och mikroplaster
• utveckla tekniska lösningar för nedbrytning och avskiljning av mikroföroreningar
• utveckla testmetoder för analys av mikroföroreningar i olika typer av vatten (dag-, lak- och avloppsvatten)

Utvecklingen av reningstekniker syftade bland annat till lägre energiförbrukning och tekniska lösningar som ger upphov till bildande av mindre mängder av transformationsprodukter än befintliga lösningar. Samtidigt var syftet att skapa teknik som kan integreras i olika typer av reningsverk och i olika strategier för dagvattenhantering. Utvecklingen av testmetodik gjordes i syfte att möjliggöra snabbare och säkrare bestämning av olika ämnen.

Projektet jämförde olika typer av reningsteknik för tillämpning både i centraliserade och decentraliserade lösningar. Målsättningen var därför inte en unik lösning som passar för alla föroreningar och vattendrag utan snarare att hitta olika lösningar för olika utmaningar.

Försök utfördes både i laboratorieskala och i pilotskala vid utvalda avloppsreningsverk.

Mer information om projektet finns här, på den engelska projektwebben.

 

  • bestämma källor, avloppsvatten eller dagvatten, för utsläpp av olika mikroföroreningar och mikroplaster
  • utveckla tekniska lösningar för nedbrytning och avskiljning av mikroföroreningar
  • utveckla testmetoder för analys av mikroföroreningar i olika typer av vatten (dag-, lak- och avloppsvatten)