Mikroplast i urbana vatten - Sweden Water Research

Mikroplast i urbana vatten

Detta är Emma Fältströms doktorandprojekt. Emma är industridoktorand vid Sweden Water Research och knuten till Linköpings universitet.

DOKTORANDPROJEKT Mikroplast (plastpartiklar mindre än 5 mm) har fått mycket uppmärksamhet som en problematisk förorening det senaste decenniet. Mikroplast återfinns nästan överallt där vi letar efter den: i hav, sötvatten, mark, snö och i organismer. Merparten av mikroplasten kommer från källor på land, och två potentiella spridningsvägar av mikroplast från den urbana miljön till recipienter är via avloppsvattnet och dagvattnet. Det finns fortfarande osäkerheter och svårigheter både gällande att uppskatta källor till mikroplast och att mäta mikroplast i olika matriser. Samtidigt börjar policy och regelverk att utvecklas för att kontrollera mikroplast. I förslaget till ett reviderat avloppsdirektiv tas exempelvis mikroplast upp och bevakning av mikroplast i inkommande och utgående avloppsvatten samt slam föreslås. Som en del av EU:s nollföroreningsvision för 2050 finns även ett mål om att minska utsläppen av mikroplaster till miljön med 30 % till 2030. För att kunna nå detta mål finns ett behov av att öka förståelsen för flöden av mikroplaster i urbana vatten och lyfta fram betydande källor för att kunna hantera mikroplasten uppströms, innan den förorenar avloppsvattnet och dagvattnet.

I projektet används en metod som bygger på substansflödesanalys för att få en överblick över flöden i den urbana miljön. Genom att jämföra källuppskattningar med mätdata i utvalda källor samt i avloppsvattnet och dagvattnet kan man få en bild över vilka källor som kan vara betydande för avloppsvattnet och dagvattnet. Flödeskartläggningar kan också verka som stöd för att utvärdera vilka åtgärder som kan vidtas, dess möjliga effekter på flödena, samt vilka som kan anses ansvariga för olika flöden.

Handledare: Stefan Anderberg, Annica Carlsson, Linköpings universitet

Bihandledare: Hamse Kjerstadius, NSVA

Målet med projektet är att öka förståelsen för betydande källor av mikroplast till avloppsvatten och dagvatten, vilka åtgärder som kan vidtas för att kontrollera flöden av mikroplast i urbana miljöer och vilka aktörer i samhället som har ett ansvar för dessa flöden.

Emma Fältström (2023) Mitigating Microplastics Pollution in Urban Water Systems: Flow, actors, and control measures Linköpings universitet,

Visa publikation

Fältström, E., Anderberg, S. (2020) Towards control strategies for microplastics in urban water Environmental Science and Pollution Research volume 27, pp. 40421–40433. DOI: doi.org/10.1007/s11356-020-10064-z

Visa publikation

Fältström, E., Gustafsson, S. (2021) Upstream pollution control by water utilities in Sweden: incentives and challenges Water Policy 23, pp. 1400–1414. DOI: doi.org/10.2166/wp.2021.047

Visa publikation

Fältström, E., Olesen, K.B., Anderberg, S (2021) Microplastic Types in the Wastewater System — A Comparison of Material Flow-Based Source Estimates and the Measurement-Based Load to a Wastewater Treatment Plant Sustainability, DOI: doi.org/10.3390/su13105404

Visa publikation

Fältström, Emma (2020) Towards the Control of Microplastic Pollution in Urban Waters Licentiatavhandling,

Visa publikation