Rening från organiska mikroföroreningar vid svenska ARV - Sweden Water Research

Rening från organiska mikroföroreningar vid svenska ARV

Detta är Maja Ekblads doktorandprojekt. Maja är industridoktorand på Sweden Water Research genom Lunds universitet.

DOKTORANDPROJEKT Organiska mikroföroreningar, så som läkemedelsrester, hamnar i vår miljö genom att de spolas ut med vårt avloppsvatten när vi gått på toaletten. Avloppsreningsverken (ARV) är i de flesta fall inte designade för att ta hand om de här ämnena och därför släpps de ut i naturen med det renade avloppsvattnet. Beroende på vilka ämnen som finns i vattnet och i vilka koncentrationer de återfinns i så kan de utgöra en risk för de vattenlevande djuren och växterna. Genom att bygga ut reningsverken med reningssteg som tar bort dessa ämnen så kan vi förbättra förhållandena i våra sjöar, hav och vattendrag.

Syftet med det här doktorandprojektet har framförallt varit att undersöka om ozonering är en lämplig teknik för Svenska ARV, hur ozoneringen bör designas för att fungera optimalt och vilka parametrar som påverkar hur effektivt de organiska mikroföroreningarna tas bort. Detta har gjorts genom att köra fyra olika pilotanläggningar på 14 reningsverk i södra Sverige. En studie av vilka drivkrafter som ligger bakom utvärderingen och implementeringen av så kallad avancerad rening har genomförts. I studien har representanter från svenska VA-organisationer intervjuats om sitt arbete, vad som drivit det framåt, vad som bromsar det och deras syn på de olika teknikerna som finns på marknaden idag.

Vad ingår i projektet?

Exemplifiera och länka till studier/rapporter/andra projekt som du jobbar med inom ramen för ditt doktorandprojekt.

Handledare: Michael Cimbritz, LTH, Marinette Hagman, LTH/DHI och Kai Bester, Aarhus universitet

  • Utveckling av reningsprocesser avsedda för reduktion av organiska mikroförore-ningar som inte effektivt kan reduceras i reningsverken idag
  • Huvudfokus ligger på användandet av ozon
  • Undersöka vilka drivkrafter som driver utvärderingen och implementeringen av lä-kemedelsrening vid Svenska ARV

Maja Ekblad (2023) Removal of organic micropollutantns from wastewater in a Swedish context Institutionen för kemiteknik, Lunds universitet,

Visa publikation