Utveckling av vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden - Sweden Water Research

Utveckling av vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden

Detta är Emma Enströms doktorandprojekt. Emma är industridoktorand vid Sweden Water Research och Sydvatten via Lunds universitet.

DOKTORANDPROJEKT Emmas doktorandprojekt handlar om att undersöka utmaningar och möjligheter inom svensk vattenförvaltning för att få en fördjupad förståelse av nuvarande och framtida svensk vattenförvaltning.

Vatten är en förutsättning för livet och för samhällen i form av dricksvatten, sanitet och mat. Senaste årens klimatrelaterade extremväder såsom skyfallsrelaterade översvämningar och torka har uppmärksammat värdet av vatten samt dess begränsningar. Vattensystemet sträcker sig bortom administrativa gränser och har således en rad olika intressenter, däribland jordbruk, industrier, dricksvattenproduktion, vattenkraft och naturvärden.

Detta i kombination med brister i koordineringen kring vatten lokalt, regionalt och nationellt kräver ett brett politiskt engagemang, deltagande från alla aktörer samt relevant och funktionell lagstiftning. Detta för att säkra vattenresurserna och skapa fungerande organisatoriska lösningar för en funktionell samverkan.

Emma Enström är industridoktorand på Sweden Water Research genom Lunds universitet och kommer att fördjupa sig i detta. Doktorandprojektet ska utveckla en vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden. Syftet är att undersöka utmaningar och möjligheter inom svensk vattenförvaltning för att få en fördjupad förståelse av nuvarande och framtida svensk vattenförvaltning. För att genomföra detta kommer projektet att kartlägga samverkan mellan aktörer, vilka som är delansvariga för vattenförvaltningsfrågor, vilka styrmedel som kan användas samt bra och mindre bra erfarenheter nationellt och internationellt.

Ett första steg är att studera Kävlingeåns avrinningsområde och Lagans avrinningsområde. Forskningsmetoder som kommer att användas är bland annat studier av existerande förvaltningssystem samt litteratur och lagstiftning. Vidare kommer projektet att använda sig av intervjuer, enkäter och deltagandemetoder för att samskapa framtidens vattenförvaltning.

Rapport som ingår i projektet: Klimatsäkert vatten (Sydvatten, 2019)

Handlerare: Johanna Alkan Olsson, Lunds universitet

Bihandledare: Christian Alsterberg, Sydvatten

  • En fördjupad förståelse för svensk vattenförvaltning
  • Undersöka hur en framtida vattenförvaltning kan se ut