ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen.

I projektet ELSA har VA-Sveriges främsta experter inom luftning och drift- och processingenjörer och -tekniker samt projektledare mötts för att tillsammans arbeta fram riktlinjer för design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning på svenska reningsverk. Resultatet blev Svenskt Vatten Utveckling-rapporten ”Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk” som publicerades i slutet av 2019.

Bakgrund

Vid renoverings- och uppgraderingsbehov byts och/eller kompletteras normalt enbart delar av luftningsanläggningen, vilket kan ställa till problem då förändringen kanske inte uppnår den effektiviteten som systemet skulle kunna uppnå om hela anläggningen hade bytts ut. Då dessa behov uppkommer var 10-20 år saknas ibland dokumentation men också kunskap hos VA-huvudmännen om luftningsanläggningens olika funktioner, bakomliggande design och om relevanta krav för att säkerställa att en energieffektiv luftningsanläggning erhålls.

Uppföljningen och utvärderingen av driften och underhållet av luftningsanläggningarna är också ofta bristfälligt utförda.

Om projektet

Projektet ELSA (Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk) var indelat i nio olika arbetspaket: Nuläges- och behovsanalys, Litteratursammanställning, Design och utformning, Drift och underhåll, Instrumentering, styrning och reglering, Modellering, Fallstudier, Upphandling och Kommunikation. Varje arbetspaket har en ansvarig person som leder arbetet inom paketet. Förutom litteraturstudier, har också muntliga intervjuer, enkätundersökningar, workshops och studiebesök  genomförts.

Projektets parter har representerat alla viktiga intressenter gällande luftningsanläggningar vid kommunala avloppsreningsverk som VA-bolag, leverantörer, konsulter, entreprenörer, forskningsinstitut och universitet.

SVU-rapport: Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk

SVU-rapporten Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk  (2019-23) släpptes av Svenskt Vatten i december 2019. Här hittar man rapporten (länk till Svenskt Vatten). 

Rapporten beskriver luftning vid kommunala avloppsreningsverk med fokus på energieffektivitet. Den tar upp design av luftningsanläggningar samt lämpliga metoder för styrning, drift, uppföljning och underhåll − med exempel från verkligheten och modellsimuleringar. Rapporten ger också vägledning för upphandling av luftningsanläggningen.

Författare: Simon Bengtsson (Promiko), Dan Fujii (Stockholm Vatten och Avfall), Magnus Arnell (RISE Research Institutes of Sweden), Sofia Andersson (IVL Svenska Miljöinstitutet), Bengt Carlsson (Uppsala universitet), Henrik Held (Varim), David Gustavsson (Sweden Water Research/VA SYD).

Avslutningsseminarium ELSA 3/12

På grund av Coronapandemin kommer avslutningsseminariet bli i digital form med möjlighet att ställa frågor.

Den 3/12 hålls slutseminariet för projektet. All information och länk till anmälan finns här.

De övergripande syftena med projektet är att ta fram en rapport som svenska VA-huvudmän, konsulter och leverantörer kan utnyttja för att kunna

  • höja kunskapsnivån gällande luftningen
  • hitta enkla effektiviseringsåtgärder i befintliga luftningsanläggningar
  • erhålla väl designade luftningsanläggningar på avloppsvattenreningsverk
  • upphandla ett så energieffektivt luftningssystem som möjligt

Publikationer

Bengtsson, S., Fujii, D., Arnell, M., Andersson, S., Carlsson, B., Held, H. & Gustavsson, D.J.I. (2019) Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk Svenskt Vatten Utveckling, rapport nr. 2019-23,

Visa publikation

Bengtsson, S., Fujii, D., Andersson, S., Arnell, M., Fredriksson, O. & Gustavsson, D.J.I. (2019) Energy efficient aeration in the Swedish wastewater sector Nordic Wastewater Conference (NORDIWA) 2019, Helsinki, Finland, September 23-25, 2019.,

Alla publikationer

Projektmedlemmar från Sweden Water Research och ägarbolagen