Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi - Sweden Water Research

Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

En förutsättning för den globala livsmedelsförsörjningen är ett ständigt tillflöde av fosfor som näringsämne till produktiv odlingsmark. Dagens fosforbehov tillgodoses genom brytning av ändliga resurser från gruvor för att framställa fosforgödselmedel.

Sverige är helt beroende av import av fosfor i form av mineralgödsel. För att uppnå en cirkulär ekonomi måste fosfor recirkuleras mellan urban miljö och produktiv åkermark. I detta projekt studeras fyra alternativ för återvinning av fosfor från avloppsslam:

  1. Jordtillverkning (ej kretslopp av fosfor)
  2. Slamspridning på åkermark
  3. Slamförbränning med fosforutvinning ur aska
  4. Pyrolys av slam med återvinning av fosfor

Alternativen jämförs i en hållbarhetsanalys där nummer ett och två är referensalternativ som motsvarar dagens slamhantering hos de två kommunala VA-bolagen VA SYD och NSVA. För att värdera alternativen deltar en intressentgrupp bestående av representanter från VA- och avfallshuvudmän, miljömyndighet och jordbruk.

Det finns idag olika tekniker för att processa avloppsslam för att bevara fosfor men eliminera föroreningar. Ingen av metoderna används konventionellt i Sverige idag och varje metod har sina för- och nackdelar. Det finns inte heller någon bra utvärdering ur ett hållbarhetsperspektiv av vilken metod som är att föredra. Projektet vill därför ta fram ny kunskap som jämför dagens alternativ med två olika sätt att behandla avloppsslammet för att uppnå cirkulärt fosforflöde, förbränning och pyrolys.

Projektet har en stabil förankring i organisationer som äger problemet, VASYD och NSVA, och som har arbetat länge med dessa frågor. Det innebär dels att projektet kommer att titta på slamhanteringsalternativ som är realistiska i närtid, dels alternativ som fortfarande är under utveckling. I nuläget sprider man avloppsslam (rötat, stabiliserat) direkt på åkermark, men det finns intresse av andra alternativ eftersom man är medveten om de oönskade ämnena som följer med slammet, samtidigt som det framöver väntas komma ny lagstiftning på området med förmodat skärpta regler.

Kostnadseffektiv teknik behövs
Med dagens ganska låga fosforpriser är det svårt att få ekonomi i fosforåtervinningen från avloppsslam. Det krävs därför att man väljer en kostnadseffektiv teknik som också är miljömässigt och socialt hållbar. På lång sikt kommer förmodligen fosforpriserna att stiga, när fosfortillgångar av bra kvalitet blir en bristvara, och då blir det lättare att få god ekonomi i återflödet, då konkurrensen från jungfrulig råvara blir svagare. Detta kommer att få stor relevans och strategisk betydelse för hållbar samhällsutveckling.

Resultaten kommer att bli relevanta för alla avloppsreningsverk i Sverige som har en restprodukt bestående av ett fosforrikt slam. Resultaten kommer främst att gälla för svenska förhållanden men de blir också internationellt intressanta. På lång sikt är avsikten att få fram fosforfraktioner som är så intressanta för jordbruk och mineralgödselindustri att den återvunna fosforn blir ett naturligt alternativ till fossil fosfor som bryts i dagbrott.

  • Ta fram en inriktning för cirkulär hantering av fosfor i västra Skåne (VA SYDs och NSVAs medlemskommuner)
  • Finna den mest hållbara systemlösningen för att återföra fosfor från avloppsslam
  • Identifiera vilka kommande steg som behövs för att implementera en fullskalig hantering