Från grått till blå-grönt: Decentraliserad rening av gråvatten för användning i blå-gröna urbana miljöer

Även Sverige har vattenbrist vissa somrar. År 2018 behövde fler än 80 kommuner införa restriktioner för vattenanvändning. Med källsorterande avloppsteknik öppnas möjligheten att använda gråvatten för bevattning av grönytor.

Detta projekt syftar till att visa på hur grön-blå infrastruktur kan integreras i urbana områden genom att kontinuerligt tillhandahålla renat gråvatten för bevattning mm under sommaren.

Projektet ska undersöka tre innovativa reningstekniker, deras utformning och implementering i offentliga rum och ge förslag på ett övergripande koncept för storskalig implementering. Projektet är ett interdisciplinärt samarbete mellan fyra forskningsgrupper och ett VA-bolag – forskningsgrupperna VA-teknik och Arkitektur vid Luleå tekniska universitet, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, Monash Universitet i Australien samt NSVA.

I testbädden RecoLab på Öresundsverket i Helsingborg hanteras källsorterat hushållsavlopp i en resursåtervinningsanläggning som ger miljöfördelar i form av ökad biogasproduktion, minskning av organiska föroreningar och återvinning av vatten och växtnäring.

En grön vägg, med gråvattenbevattning, kommer att studeras i pilotskala. En våtmark för gråvattenbehandling i fullskala i Oslo kommer att utvärderas map dess långtidsfunktion. Membranfiltrering, en platseffektiv behandlingsmetod för högkvalitativ behandling av gråvatten, kommer att utvärderas i fullskala. Teknikerna kommer att utvärderas med avseende på syretärande ämnen, växtnäring, patogener, samt ett urval av mikroföroreningar och mikroplaster. Vidare kommer det att studeras hur blå-gröna gråvattenlösningar kan utformas och integreras i det offentliga rummet, hur hinder för deras implementering och drift kan hanteras och hur olika intressenter uppfattar systemen. Dessutom kommer det att undersökas huruvida lokal behandling av gråvatten kan vara praktiskt genomförbar och vilka besparingar det medför till ledningsnätet. Slutligen kommer ett koncept för storskalig implementering av decentraliserad gråvattenbehandling att utvecklas.

Projektet får finansiering från Formas (diarienummer 2019-01903).

Projektledare

Projektledare: Inga Herrmann, Luleå tekniska universitet
E-post: inga.herrmann@ltu.se

Projektet ska:

  • Utvärdera en grön vägg som gråvattenrening i pilotskala.
  • Utvärdera våtmark för gråvattenrening i fullskala.
  • Utvärdera membranfiltrering för gråvattenrening i fullskala.

Projektmedlemmar från Sweden Water Research