Smart distributionsnät, pilotområde Kattarp - Sweden Water Research

Smart distributionsnät, pilotområde Kattarp

För att få bättre kontroll över dricksvattenförbrukning och läckage har NSVA startat pilotområdet Kattarp i norra Helsingborg.

Pilotområde Kattarp

Pilotområde Kattarp

Berätta om vad det är ni gör?

NSVA har installerat en ny typ av smarta vattenmätare från Kamstrup hos samtliga 300 kunder i Kattarp. En modern vattenmätare använder ultraljud för att mäta flödet och Kamstrup har vidareutvecklat detta i sina mätare så att den också kan lyssna efter läckor på servisledningen in till kunden. De privata servisledningarna i Sverige utgör 23 % av det totala vattenledningsnätet så en betydande del av vattenläckaget sker även där. Fem av vattenmätarna har kompletterats med Kamstrups tryckgivare för att få ännu bättre koll på vad som händer i ledningsnätet. Mätarna kommunicerar genom ett radionät och levererar data varje timme och tryckgivarna var tredje minut, så vi kan nu i nära realtid se om det finns indikation på läckande serviser eller avvikande tryck i området och därmed agera snabbt för att lokalisera eventuella läckor.

Smart vattenmätare med tryckgivare

Smart vattenmätare med tryckgivare

Hur långt har ni kommit idag?

Under året kommer NSVA att komplettera med en områdesmätare på matningen in till Kattarp så att vi får en fullständig daglig vattenbalans och därmed vet hur mycket vatten som distribueras in till området, konsumeras av våra kunder samt läcker ut eller används för t.ex. spolning via brandposter. Det kommer även att installeras en tryckreduceringsventil i mätbrunnen så att vi på ett kontrollerat sätt kan sänka trycket i området och med de nya tryckgivarna samtidigt säkerhetsställa att inte någon kund får för lågt tryck och därefter studera hur detta påverkar våra kunders vattenförbrukning och läckagebilden. Vi kommer då att kunna kvantifiera mer exakt hur mycket ett lägre tryck minskar förbrukning och förlust som sedan kommer till nytta för planering och optimering av vattenförsörjning och energianvändning.

Det kan även bli aktuellt med någon form av AI tillämpning baserad på den hydrauliska modellen över Kattarp för att ytterligare maximera nyttan av installerade mätare och möjligheten att detektera läckage.

Tryck hos en kund vid vattenläcka

Tryck hos en kund, här syns en vattenläcka i pilotområdet

Hur kan detta användas i framtiden?

Med smarta vattenmätare ökar möjligheten till kunddialog kring förbrukningsvanor och tillhandahållande av nya tjänster som läckagevarning där Kattarp skulle kunna bli ett lämpligt framtida pilotområde.

Kattarp kommer också att ingå i ett kommande delprojekt där Chalmers planerar att integrera QRMA, kvantitativ mikrobiologisk riskanalys med vår hydrauliska modell över dricksvattennätet i Norra linjen för att modellera hälsorisker i ledningsnätet som kan uppkomma vid en vattenläcka. Vidare steg kan bli att köra modellen i realtid och komplettera mätbrunnen med någon form av vattenkvalitetsmätning.