Hållbar hantering av urbana översvämningar

Översvämningar i städer är ett ökande problem, både i Sverige och i världen. En orsak är klimatförändringar, men de huvudsakliga orsakerna beror på att våra samhällen inte är planerade för att klara extrema skyfall. Det är också oklart vilka samhällsorgan som har ansvar för att minimera skaderisken.

Problemet med översvämningar går tvärs igenom samhället vilket gör att myndigheter, enheter och personer som tidigare inte varit så aktiva i frågan nu måste samarbeta. Genom att inta ett fågelperspektiv ska forskningsprojektet Hållbar hantering av urbana översvämningar titta på hur samhället bäst ska samordna sig för att hantera problemen. Former för dessa samarbeten behöver tas fram.

För att handskas med översvämningsproblematiken på ett hållbart sätt behöver vi överge tidigare tänkesätt med hårda åtgärder och istället bygga resilienta städer. I projektet Hållbar Hantering av Urbana Översvämningar ligger fokus på mjuka aspekter som intressenters medverkan och socialt lärande. Det är ett synsätt som genomsyrar Eus översvämningsdirektiv men som inte till fullo implementerats i Sverige.

Projektet Hållbar hantering av urbana översvämningar kommer att göra fallstudier på Malmö, Helsingborg, Göteborg, Höje å avrinningsområde (Lomma, Lund, Staffanstorp) för att analysera vilka hinder som finns för att arbeta med HHUÖ och utveckla strategier för att övervinna dessa. Projektet fokuserar på existerande byggnader och infrastruktur.

För att få bästa möjliga förutsättningar att lyckas består forskargruppen av experter från flera ämnesområden. Deltagarna kommer från teknisk vattenresurslära, VA-teknik, riskhantering, arkitektur, institutet för livsmedelsekonomisk analys, GIS-centrum, alla vid Lunds universitet, samt Kultur och Samhälle vid Malmö Högskola.

Projektet huvudfinansieras av Formas och medfinansieras av Sweden Water Research, Region Skåne, Höje å Vattenråd, Länsförsäkringar Skåne och Göteborgs stad. Medfinansiärerna tar aktiv del i projektet.

Mål

  • Öka hållbarheten i befintlig bebyggelse med hänsyn till översvämningsrisker
  • Hitta effektiva organisationsmodeller för hållbar översvämningshantering
  • Föreslå åtgärder för förbättrad översvämningshantering i urbana miljöer i Sverige