Konstgjord grundvattenbildning – Erfarenheter av drift och underhåll

En fjärdedel av allt dricksvatten i Sverige produceras av vattenverk som utnyttjar konstgjord grundvattenbildning. Trots detta finns det väldigt begränsad information om hur dessa anläggningar borde drivas och hur infiltrationsverk driver sina anläggningar idag.

Många anläggningar drivs av hävd som de alltid har gjorts och inte nödvändigtvis på det mest optimala sättet. Detta leder också till en oro över att operatörernas tysta kunskap kan gå förlorad vid generationsväxlingar, när ansvaret för anläggningsdriften övergår till ny personal. Syftet med projektet är att ta fram underlag till en handbok för drift och underhåll av infiltrationsanläggningar, vilket inkluderar hur anläggningarna drivs, infiltrationsverkens förutsättningar och resultat. Målet är att lyfta kunskapsnivån för infiltrationsanläggningar i Sverige och möjliggöra driftoptimering med hänsyn till utvalda behandlingsparametrar. Projektet kommer utgöras dels av en littereraturstudie där information samlas in från publicerade rapporter, dels av intervjuer av chefer för och tekniker vid svenska infiltrationsanläggningar. Rapporten sammanställer infiltrationsverkens tidigare erfarenheter från försök och erfarenheter av anläggningsdriften. Mätdata som samlas in kommer att analyseras statistiskt och korrelationer för olika driftförhållanden tas fram.

Projektet är finansierat till 50 procent av SVU.

Projektmedlemmar från Sweden Water Research