MACRO – Från jord till bord till jord

En tredjedel av all växtnäring från jordbruket körs in till staden genom den mat som vi konsumerar. När vi ätit hamnar näringen i matavfallet och toaletten.

Det organiska avfallet från hushåll, alltså mat- och toalettavfall, innehåller både näring och mullbildande ämnen som bör föras tillbaka till åkermarkerna. Det utgör också en resurs för energiproduktion. Sorterande system möjliggör cirkulär ekonomi – genom att bygga källsorterande system som tar tillvara näringen kan vi enklare och säkrare se till att den kommer tillbaka till jordbruket.

Hållbara och attraktiva städer kräver att vi drar nytta av dessa samhällets restprodukter och att vi hushållar med vattnet. Trots att det pågår flera globala initiativ inom området är det ont om erfarenheter från projekt som fått till hållbara kretslopp och som varit i drift under längre tid. Storskaliga system i stadsmiljö – där stadens och lantbrukets frågor kopplas samman – har därför stor potential att få spridning globalt.

Projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system ska utveckla system och teknik för tätbebyggda storstäder, som i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och i H+ Helsingborg. Under projekttiden kommer hus och lokal infrastruktur för hantering av matavfall och avloppsströmmar att färdigställas.

Utbyggnad av sorterande avlopp i det nya verksamhetsområdet utanför den tätbebyggda staden i Västerås påbörjas också. Där kommer det att byggas en pilotanläggning för ett fåtal fastigheter där nya lösningar för ledningstransport och uppsamling kommer att kunna testas.

System och organisatoriska lösningar för ta hand om och återföra växtnäringen, inklusive belysandet av affärsmodeller, juridik, ekonomi och förutsättningar för nyttiggörande, utvecklas i samverkan med VA- och avfallshuvudmän, teknikleverantörer, lantbruket och akademin.

I projektet ingår de viktigaste parterna för att skapa kedjan från bord till jord, det vill säga städer och kommuner som ställer krav, byggherrar som bygger in systemen i bostäder och lokaler, avfalls- och VA-huvudmän som både säkerställer den tekniska robustheten men också äger och driftar infrastrukturen, representanter för jordbruket som definierar kvaliteten på flödet till lantbruket och forskare som stödjer arbetet med att besvara frågor och utvärdera systemen utifrån olika hållbarhetsaspekter. Projektparterna omfattar också leverantörer och konsulter som är och på sikt kommer att vara viktiga kunskapsbärare.

Du kan läs mer om MACRO här.