Manammox

Ett införande av mikroorganismer som kan medverka till att avskilja avloppsvattnets kväve med mindre energi och resurser än dagens konventionella metoder är av stort intresse. Projektet "Manammox", Mainstream anammox, syfte är att i en pilotstudie undersöka hur anaerob ammonium oxidation (anammox) kan implementeras i huvudströmmen på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Genom att lyckas att utnyttja anammoxbakterier kan elenergianvändningen minska, eventuell metanoldosering upphöra, biogasproduktionen öka och rundpumpningen av avloppsvatten på reningsverket minska.

En fungerande process med anammox kräver att man optimerar önskad mikrobiell samverkan och minimerar oönskad konkurrens. Anammoxprocessen har implementerats på nästan 100 avloppsreningsverk i världen för behandling av varma, högkoncentrerade rejektvatten från avvattning av rötat avloppsslam och industriavlopp. Men utmaningen att lyckas introducera anammoxprocessen i huvudströmmen på kommunala avloppsreningsverk återstår.

Dagens speciella processkonfiguration samt närakommande utbyggnadsbehov gällande kväveavskiljningen på Sjölunda avloppsreningsverk gör att pilotstudier på Sjölunda passar bra. Vid lyckade pilotstudier kan Sjölunda bli ett av de första verken med anammox i huvudströmmen.

 

  • En genomsnittlig kvävereduktion på minst 70 procent vid en belastning på 1 g NH4+-N/(m2*d) vid 17°C under en tidsperiod på fem månader ska uppnås.
  • En driftstrategi för att kunna bibehålla ovanstående reduktion ska tas fram.
  • Ett underlag för dimensionering av en fullskaleanläggning som kan motta hela Sjölundas torrvädersflöde ska tas fram.

Projektmedlemmar från Sweden Water Research