Manammox

Ett införande av mikroorganismer som kan medverka till att avskilja avloppsvattnets kväve med mindre energi och resurser än dagens konventionella metoder är av stort intresse. Projektet "Manammox", Mainstream anammox, syfte är att i en pilotstudie undersöka hur anaerob ammonium oxidation (anammox) kan implementeras i huvudströmmen på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Genom att lyckas att utnyttja anammoxbakterier kan elenergianvändningen minska, eventuell metanoldosering upphöra, biogasproduktionen öka och rundpumpningen av avloppsvatten på reningsverket minska.

En fungerande process med anammox kräver att man optimerar önskad mikrobiell samverkan och minimerar oönskad konkurrens. Anammoxprocessen har implementerats på nästan 100 avloppsreningsverk i världen för behandling av varma, högkoncentrerade rejektvatten från avvattning av rötat avloppsslam och industriavlopp. Men utmaningen att lyckas introducera anammoxprocessen i huvudströmmen på kommunala avloppsreningsverk återstår.

Dagens speciella processkonfiguration samt närakommande utbyggnadsbehov gällande kväveavskiljningen på Sjölunda avloppsreningsverk gör att pilotstudier på Sjölunda passar bra. Vid lyckade pilotstudier kan Sjölunda bli ett av de första verken med anammox i huvudströmmen.

 

  • En genomsnittlig kvävereduktion på minst 70 procent vid en belastning på 1 g NH4+-N/(m2*d) vid 17°C under en tidsperiod på fem månader ska uppnås.
  • En driftstrategi för att kunna bibehålla ovanstående reduktion ska tas fram.
  • Ett underlag för dimensionering av en fullskaleanläggning som kan motta hela Sjölundas torrvädersflöde ska tas fram.

Publikationer

Gustavsson, D.J.I., Suarez, C., Wilén, B.-M., Hermansson, M. & Persson, F. (2020) Long-term stability of partial nitritation-anammox for treatment of municipal wastewater in a moving bed biofilm reactor pilot system Science of the Total Environment 714, 136342. ,

Visa publikation

Gustavsson, D.J.I., Persson, G., Suarez, C., Persson, F. (2017) Four years of piloting mainstream nitritation-anammox. Nordic Wastewater Conference (NORDIWA) 2017. 10-12 oktober 2017, Aarhus, Danmark.,

Pérez, J., van Loosdrecht M.C.M., Persson F., Gustavsson D.J.I. (2017) Partial nitritation-anammox in planar biofilm systems for N-removal a mainstream conditions: theoretical considerations. 10th IWA International Conference on Biofilm Reactors. 9-12 maj 2017, Dublin, Irland.,

Bårdskär S. (2016) Monitoring of denitrifying activities in moving bed biofilm reactors with an ex-situ manometric batch test. Master´s thesis. Lund University, Sweden.,

Gustavsson D. J. I. (2016) Är det värt att införa anammox i huvudströmmen på svenska avloppsreningsverk? Vattenstämman 2016. Göteborg, Sweden, May 10-11, 2016.,

Gustavsson D. J. I. (2016) Pilot and prototype experiences at Sjölunda WWTP. Workshop – The future is here: experiences in the full-scale implementation of mainstream deammonification for leading edge nitrogen removal. The 13th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies. Jerez de la Frontera, Spain, June 13-16, 2016.,

Hepdarcan E. G. (2016) Nitritation in mainstream conditions at Sjölunda WWTP. Master´s thesis. Lund University, Sweden.,

Ekström S., Domingo Felez C., Mark Jensen M., Gustavsson D. J. I., Persson F., la Cour Jansen J. & Smets B. F. (2015) Influence of aeration strategy on N2O emissions from a pilot-scale mainstream anammox process. Abstract: 14th Nordic Wastewater Conference – NORDIWA 2015, Bergen, Norway. ,

Gustavsson D. J. I. (2015) Manammox – framtida kväveavskiljning på Sjölunda ARV? Svensk Vatten Utveckling 25 år – då, nu och framtid. Stockholm, Sweden, December 2-3, 2015.,

Gustavsson D. J. I., Okhravi A., Persson F., Llano Alvarez N. & la Cour Jansen J. (2015) Experiences of repression of nitrite production in nitritation-anammox on municipal wastewater. Article: Proceedings of IWA Specialist Conference on Nutrient Removal and Recovery: moving innovation into practice, Gdansk, Poland, May 18-21, 2015, pp. 230-236.,

Okhravi A. (2015) Evaluation of the suppressive effect of intermittent aeration on nitrite-oxidising bacteria in a mainstream nitritation-anammox process. Master´s thesis. Uppsala University, Sweden.,

Persson F., Suarez C., Hermansson M., Plaza E., Sultana R., Gustavsson D. J. I. & Wilén B.-M. (2015) Microbial community structure of nitritation-anammox biofilms at main stream conditions. Article: Proceedings of IWA Conference Nutrient Removal and Recovery 2015: moving into practice. Gdansk, Poland, May 18-21, 2015, pp. 465-471.,

Suarez C., Persson F. & Hermansson M. (2015) Predation of nitritation-anammox biofilms used for nitrogen removal from wastewater. FEMS Microbiology Ecology 91(11),

Gustavsson D. J. I. (2014) Anammox – spar energi och resurser. Envisys Höstmöte Ny teknik inom avloppsvattenhantering 2014. Lund, Sweden, November 26-27, 2014.,

Gustavsson D. J. I., Persson F. & la Cour Jansen J. (2014) Manammox – mainstream anammox at Sjölunda WWTP. Article: Proceedings of 9th IWA World Water Congress and Exhibition, Lisbon, Portugal, September 21-26, 2014.,

Llano N. & Galkin V. (2014) Evaluation of bacteria population dynamics of mainstream anammox. Master´s thesis. Lund University, Sweden. ,

Olofsson M. (2014) Method development of OUR test for measuring the activity of AOB, NOB and HB. (In Swedish). Internal report.,

Stefansdottir D. (2014) Manometric method for evaluation of anammox activity in mainstream anammox at Sjölunda WWTP. Master´s thesis. Lund University, Sweden.,

Alla publikationer

Projektmedlemmar från Sweden Water Research och ägarbolagen