Mistra InfraMaint

Nytt forskningsprogram kring infrastruktur, som ger kommuner och VA-verksamheter bättre underlag att bygga sina beslut om underhåll på, där möjligheterna med ny teknik och nya sätt att organisera tas tillvara.

Sweden Water Research är en del av ett nytt forskningsprogram, Mistra InfraMaint, som ger kommuner och VA-verksamheter bättre underlag att bygga sina beslut om underhåll på, där möjligheterna med ny teknik och nya sätt att organisera tas tillvara. Visionen är en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker dygnet runt.

Effektivt och smart underhåll
Inriktningen på programmet är tillståndsbedömningar, prognoser och beslutsstöd för investeringar, finansierings- och affärsmodeller samt hur kommunala processer och organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov samhället står inför.

Tillsammans för en infrastruktur för framtiden
Vi är ett starkt konsortium med forskare från institut och högskolor, men speciellt viktigt för programmet är delaktigheten från kommunerna. Seniora forskare kompletteras med doktorander som till stor del kommer att arbeta i de kommunala organisationerna. Det innebär att forskningen utgår från behoven och att kommunerna ökar möjligheten att ta till sig ny forskning.

Vi vill halvera kompetensbristen
Kompetensbehoven är stora och programmet har som mål att halvera kompetensbristen. Det gör kunskapsförmedling till en mycket viktig del där vi planerar för både seminarier och för webbaserade utbildningsdelar, samt att utveckla nya grepp och metoder för att göra kunskap mer lättillgänglig och området underhåll mer attraktivt.

Finansiering

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, satsar 49 MSEK för arbetet över fyra år och ytterligare medfinansiering från partners innebär en total budget på över 80 MSEK. Vi som deltar är från 5 lärosäten, 3 institut, 1 forskande organisation, fler än 20 kommuner och VA-verksamheter, myndigheter, branschorganisationer, konsulter och entreprenörer.

Målsättning:

Programmet kommer svara på frågor som:
• Hur kan man avgöra vad som är rätt nivå på underhållet för vägar, cykelbanor och VA?
• Hur kan man använda all data och göra rätt prioriteringar?
• Vilka framgångsfaktorer och processer fungerar i organisationer med system och storlek som i Sverige?
• Hur mycket vatten kan man spara med smarta nät?
• Hur får vi med hela det långa livscykel perspektivet när vi gör avvägningar kring nya investeringar?
• Hur mycket ska vi jaga vatten som läcker in i avloppsledningarna?
• Hur kan man handla upp en underhålls funktion istället för en underhållsåtgärd?

Partners i projektet