NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve

NPHarvest-processen består av en förbehandlingsprocess för ”ballastad” sedimentering med kalk för avlägsnande av partiklar och återvinning av fosfor samt kväveåtervinning genom ammoniakstripping med hydrofoba gaspermeabla membran. Den nya processen har låg energianvändning samtidigt som standardkemikalier används. Produkterna är rent ammoniumsalt och hygieniskt fast material innehållande fosfor.

I testbädden RecoLab på Öresundsverket i Helsingborg hanteras källsorterat hushållsavlopp i en resursåtervinningsanläggning som ger miljöfördelar i form av ökad biogasproduktion, minskning av organiska föroreningar och återvinning av näringsfraktioner med låg metallhalt till jordbruksmark. Flera processer testas parallellt.

NPHarvest testas nu i pilotskala på RecoLab. Tekniken har utvecklats vid Aalto universitet i Finland.

Tidigare tester med NPHarvest utförda vid Viikinmäki avloppsreningsverk i Helsingfors år 2019 visade att produktkvaliteterna överensstämmer med lagstiftning/rekommenderade värden (Konola, 2019). Dessa tester var dock småskaliga och genomfördes med ofullständig processutrustning varför försök under längre tid och i större skala behövs. Den parallella jämförelsen med andra näringsåtervinningsprocesser på RecoLab (struvitutfällning och konventionell ammoniakstripping) är unik för studien.

Projektet är delfinansierat av Svenskt Vatten Utveckling (projektnummer 20-120) och J. Gust. Richert stiftelse.

Projektet ska studera:

  • Hur effektiv är NPHarvest-teknologin när det gäller ekonomi, återvinningsgrad och produktkvalitet vid behandling av rötkammarvätska jämfört med struvitutfällning och konventionell ammoniakstrippning vid RecoLab?
  • Hur stor är NPHarvest-teknikens miljöpåverkan, beräknad med livscykelanalys?
  • Är kvaliteten på de återvunna näringsfraktionerna acceptabel?

Partners i projektet