Nya Sjölunda – bromatbildning och regenerering GAK

Vissa, ofta kustnära, avloppsreningsverk kan ha viss inträngning av havsvatten som ökar avloppsvattnets innehåll av bromid, vilket är/kan vara problematiskt vid ozonering för rening från organiska mikroföroreningar då biprodukten bromat, som är skadligt för vattenlevande organismer, bildas. Ett alternativ till ozonering är granulärt aktivt kol (GAK), som är en dyrare process och det beror till stor del av ett regenereringsbehov av det aktiva kolet. VA SYD har erhållit bidrag från Naturvårdsverket för att utreda bromatbildning vid ozonering och regenerering av GAK.

Det finns idag ett inriktningsbeslut för införande av rening från läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar på Sjölunda avloppsreningsverk. Enligt en förstudie ger ozonering i kombination med GAK högst reningseffektivitet, 85-90 %, för de fjorton indikatorämnen som anses viktiga för Sjölunda ARV enligt Jonstrup m. fl. (2020). Denna lösning ger också störst flexibilitet då den består av en kombination av två reningstekniker med olika reningseffektivitet för olika organiska mikroföroreningar.

Bedömningar av acceptabla utsläpp av bromat för en ozonering lutar sig idag ofta på rekommendationer i Schweiz. Dessa grundar sig på gränser för dricksvatten och är framtagna för sötvatten och ligger betydligt lägre än vad som kan uppnås på Sjölunda ARV, givet de höga bromidhalterna in till reningsverket. Förutsättningarna i recipienten för Sjölunda ARV, som består av en saltvattenförekomst, är annorlunda. Det är därför av vikt att fastställa ett relevant gränsvärde för recipienten. Det finns ansatser för en sådan, men stora osäkerheter gör att riskfaktorerna i bedömningen är höga, varför gränsvärdet i sin tur ändå blir lågt.

Bromatbildning vid ozonering kan variera beroende på driftstrategier såsom ozondos. av vatten från Sjölunda ARV förhåller sig till olika driftstrategier, särskilt med avseende på ozondos. Dessa försök kommer att utföras på labbet. Försök i labbskala medför en mer kostnadseffektiv undersökning än försök i större skala.

Vid en ozonering av vattnet från Sjölunda ARV behöver vattnet efterbehandlas för att avlägsna skadliga transformationsprodukter. Tidigare förstudier visar att GAK är ett lämpligt alternativ. GAK är dessutom det bästa alternativet till ozonering för rening från mikroföroreningar ifall det inte skulle vara möjligt att hitta ett driftsätt som underskrider gränsvärden för utgående bromathalter. Vid rening av vattnet med GAK bildas så småningom ett mättat kol som kräver regenerering. Regenereringen ger ett betydande bidrag till anläggningens miljöpåverkan och driftkostnader, då regenerering i erforderlig skala i dagsläge inte är möjligt i Sverige. Det aktiva kolet skulle behöva skickas utomlands till t ex Tyskland eller Belgien.

Klimatpåverkan, energianvändning och kostnader kommer att belysas för regenerering utomlands, på eller nära Sjölunda ARV samt i en gemensam svensk anläggning. Det sista alternativet förutsätter en viss mängd aktivt kol från svenska anläggningar, varav flera andra för tillfället arbetar aktivt med liknande frågeställningar. Dessa inkluderar t.ex. NSVA i Helsingborg och Gryaab i Göteborg.

Projektledare

Kerstin Hoyer, VA SYD

Målsättning

Projektet ska

  • genom ekotoxikologiska tester ge ett relevant gränsvärde för bromat i Sjölundas recipient,
  • utreda om det finns en driftpunkt där effektiv reduktion av mikroföroreningar kan kombineras med bromatbildning under den nivå som är skadlig i Sjölundas recipient, och
  • utreda klimatpåverkan, energianvändning och kostnader för regenerering av GAK utomlands, på eller nära Sjölunda ARV samt i en gemensam anläggning.

Projektmedlemmar från Sweden Water Research och ägarbolagen

Partners i projektet