Nyttan av tekniskt vatten - Sweden Water Research

Nyttan av tekniskt vatten

Renat och återvunnet avloppsvatten till industrier kan användas som en resurs och bidra till hållbar vattenanvändning. Men när ska vi göra det och varför är drivkrafterna?

I vår region används dricksvatten till en del industrier även om det inte krävs dricksvattenkvalitet. Om renat avloppsvatten kan utnyttjas i stället kommer behovet av dricksvatten att minska och därmed frigöra kapacitet vid produktion och distribution av dricksvatten.

NSVA och Laholmsbuktens VA (LBVA) har på vars ett håll arbetat med att kunna leverera återvunnet avloppsvatten som tekniskt vatten till ett antal industrier. Nu har organisationerna gått ihop med Sweden Water Research för att gemensamt undersöka nyttan av en teknisk vattenleverans.

Det här projektet ska sammanföra framtagen kompetens över organisationsgränser för att gemensamt driva möjligheterna att leverera återvunnet renat avloppsvatten till industrin. Projektet vill ge svar på, eller förtydliga, om och i så fall varför vi ska arbeta med återvunnet/tekniskt vatten.

Arbetet ska leda till ett strategiskt underlag för hur VA-organisationerna ska arbeta med sin utveckling av tekniskt vatten. Detta görs genom ett analysarbete av konkreta fall i Landskrona och Halmstad. Dessa fall studeras, beräknas och utvärderas med hjälp av en så kallad multikriterieanalys.

 

Målsättning är att projektet ska ge ett tydligt svara på frågan, ja eller nej till återvunnet vatten.

Svaret inkluderar begräsningarna:
• Under vilka omständigheter vi ska använda återvunnet vatten
• Att vi kan konkretisera olika typfall där återvunnet vatten ställs mot andra åtgärder