Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Pågående projekt

Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk

Utveckling och implementering av digitala tvillingar inom avloppsvattenrening innebär en innovativ och radikal omställning av hur reningsverken drivs och styrs. Svenska avloppsreningsverk står inför stora…

Dagvattendamm i ett grönområde, höghus i bakgrunden

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Carescape of blue-green solutions in everyday life: Exploring the socio-materiality of a technical infrastructure

Misagh är arkitekt, intresserad av arkitektur och stadsdesign i relation till hållbar urban översvämningshantering i stadsmiljöer. Hon började sin studie med frågan om hur vi…

Vy över en sjö med lite träd i horisonten

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Framtidens vattenförvaltning för Lagan

Hur mycket vatten finns det egentligen i Lagans avrinningsområde och hur säkerställer vi en effektiv och hållbar vattenanvändning? Detta är frågor som August Bjerkén hoppas…

Foto på Bolmen: Sydvatten

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Hydrologins betydelse för brunifiering av vattendrag och sjöar

Projektet handlar om att förstå hur Bolmens hydrologi påverkas av och påverkar brunfärgning i vattnet.

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Ideal Carbon Utilisation (ICU)

ICU projektet tittar på möjligheter att använda inkommande kol till avloppsreningsverken för att minska energianvändning och utnyttja kolet som resurs.

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

I och med klimatförändringarna står vårt samhälle inför stora utmaningar orsakade av bland annat förändrade nederbördsmönster och höjningar av havsnivån. Det finns även indikationer på…

vattenpöl med höstlöv

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Mikroplast i urbana vatten

Mikroplast (plastpartiklar mindre än 5 mm) har fått mycket uppmärksamhet som en problematisk förorening det senaste decenniet. Mikroplast återfinns nästan överallt där vi letar efter…

Barn som diskar i en fylld diskho

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Rening av källsorterat gråvatten för låga utsläppskrav med MBBR och horisontella filter

I framtiden behöver vi uppnå lägre koncentrationer av näringsämnen som kväve och fosfor. De kan orsaka algblomning när de rinner ut i avloppsreningutsläpp i höga…

En hand full av olika läkemedelstabletter

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Rening från organiska mikroföroreningar vid svenska ARV

Organiska mikroföroreningar, så som läkemedelsrester, hamnar i vår miljö genom att de spolas ut med vårt avloppsvatten när vi gått på toaletten. Avloppsreningsverken (ARV) är…

Hand som håller mätinstrument över grunt vatten

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Utforskning av nya online-metoder för övervakning och analys av badvattenkvalitet

Isabel Erb arbetar med flertalet spännande projekt som berör vattenkvalitet. Inom projektet Urbana bad kommer hon att försöka förstå varför och under vilka förhållanden dålig…

Två kvinnor vadar i ett vattendrag med ett mätinstrument mellan sig

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Utvärdering av sediments bakteriella innehåll med koppling till badvattenkvalitet

Doktorandprojektet fokuserar på att undersöka källan till dålig badvattenkvalitet med hjälp av DNA-sekvenseringen av bakteriesamhället i havsvattnet och i sediment. Vissa bakterier är välkända som…

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Utveckling av vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden

Hennes doktorandprojekt handlar om att undersöka utmaningar och möjligheter inom svensk vattenförvaltning för att få en fördjupad förståelse av nuvarande och framtida svensk vattenförvaltning. Vatten…