Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Avslutade projekt

MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system, steg 3

MACRO (Mat i Cirkulära Robusta system, steg 3) är ett Vinnova-projekt inom Utmaningsdriven innovation steg…

Avslutade projekt

Manammox

En introduktion av anammoxbakterier, som en betydande kväveavskiljande process i huvudströmmen på avloppsreningsverk, skulle kunna…

Pågående projekt

Mätning av direkta växthusgasemissioner från avloppvattenreningsbassänger

Klimatneutralitet inom VA-branschen kan bara uppnås om emissioner av växthusgaserna lustgas och metan är låga. Detta projekt ska arbeta med att etablera en mätmetodik för att mäta utsläpp av koldioxid, lustgas och metan från avloppsvattenreningsbassänger.

Ett hålfibermembran, sett ovanifrån.

Avslutade projekt

Membran mot brunt vatten – ”GenoMembran”

Sjöar och vattendrag är mycket viktiga för Sveriges vattenförsörjning och brunifieringen påverkar producenterna av dricksvatten….

Avslutade projekt

Mikrobiella biomarkörer för kvalitetssäkring av dricksvatten

Den tidigare övergången från Bolmenvatten till Ringsjövatten förorsakade klagomål på kalkutfällningar, missfärgningar, dålig lukt och…

Avslutade projekt

Mikrobiella förändringar i dricksvattenledningsnät

Projektet ”Mikrobiella förändringar i dricksvattenledningsnät” använder DNA-teknik för att belysa hur förändringar i vattenkvaliteten hänger…

vattenpöl med höstlöv

Pågående projekt

Mikroplast i urbana vatten

DOKTORANDPROJEKT Mikroplast (plastpartiklar mindre än 5 mm) har fått mycket uppmärksamhet som en problematisk förorening…

Avslutade projekt

Mikroplaster i kretsloppet

Detta projekt har arbetat för att skapa överblick över flödet av mikroplaster i kretsloppet. Syftet har varit…

Milstolpar

Pågående projekt

Mistra InfraMaint

Nytt forskningsprogram kring infrastruktur, som ger kommuner och VA-verksamheter bättre underlag att bygga sina beslut om underhåll på, där möjligheterna med ny teknik och nya sätt att organisera tas tillvara.

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Avslutade projekt

Näringsåtervinning från avloppsvatten – litteraturstudie: en översikt av tekniker, kostnader och miljöpåverkan

Rapporten beskriver etablerade och nya tekniker för kväveåter­vinning ur avloppsvatten, och jämför återvinningsmetoderna med andra…

Avslutade projekt

NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve

NPHarvest består av en förbehandling med kalciumhydroxid som resulterar i att fosfor fälls ut i…