Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Reset

Avslutade projekt

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV

Projektets övergripande mål är att utveckla reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar på befintliga kommunala avloppsreningsverk. Inom ramen för projektet ska…

Pågående projekt

Rening från läkemedelsrester – vad driver utvecklingen framåt?

Genom intervjuer med nyckelpersoner från VA-organisationer, myndigheter och intresseorganisationer hoppas projektet kunna kartlägga de faktorer som haft betydelse för arbetet med utbyggnad av reningssteg med…

Pågående projekt

Rest till bäst – biokol som lösning och produkt i det cirkulära klimatpositiva samhället

Projektet ska vidareutveckla pyrolys för frörens, park- och trädgårdsavfall, avloppsslam och tång och beräkna klimatnyttan när dessa restprodukter förädlas till biokol. Kolsänkan detta ger ska…

Pågående projekt

REWAISE

REWAISE är ett av fem innovationsprojekt som fått stöd genom ramprogrammet Horisont2020. Målet är att minska användningen av dricksvatten och använda vatten på ett smartare och effektivare sätt.

Pågående projekt

Run4Life – Recovery & utilisation of nutrients 4 low impact fertiliser

Run4Life visar en alternativ strategi för att förbättra återvinning av resurser från avloppsvatten, med hjälp av ett decentraliserat system där svartvatten (toalettavloppsvatten), gråvatten (bad-, disk-…

Ultraviolet light emitting diodes

Pågående projekt

Safe and energy-efficient water treatment using UV-LEDs

Projektet har som mål att bygga upp världsledande kunskap inom vattenrening med UV-LED.

Ultraviolet light emitting diodes

Pågående projekt

Säker och energieffektiv hantering av vatten med hjälp av UV-LED

Projektet ska fördjupa kunskapen om hur vattendisinfektion med ultravioletta ljusdioder (UV-LED) kan optimeras och implementeras på större skala.

Bild på grävd grop med ledningar och 3 personer som arbetar. Personerna bär skyddshjälm och gula tröjor.

Pågående projekt

Säkra och snabba ledningsnätsarbeten

Om projektet Hur skapar vi säkra och snabba (kostnadseffektiva) ledningsarbeten? Denna fråga representerar en av de största kunskapsluckorna i VA-sammanhang, trots att ledningsarbeten är en…

Pågående projekt

Slamspridning på åkermark – långsiktiga effekter på jord och gröda, samt förekomst av antibiotikaresistenta bakterier

Fortsatta undersökningar av den långsiktiga effekten av slamspridning på åkermark med syfte att bättre förstå och bedöma risker för antibiotikaresistenta bakterier och antibiotikaresistensgener.

Hink med jordprover.

Avslutade projekt

Slamspridning på åkermark – mullhaltens betydelse

Projektet Slamspridning på åkermark har pågått sedan 1981 och genomförs på två försöksytor utanför Malmö respektive Lund: Petersborg med lättlera (14 % ler) och Igelösa…

Pågående projekt

Slamspridning på åkermark – PFAS i slam, jord, gröda och mask

Per- och polyfluoralkylämnen (PFAS) används i produkter och industriella processer samt läcker från avfallshantering och har visat sig vara långlivade med negativa effekter på miljö…

Avslutade projekt

Sorterande spillvattensystem

I Helsingborg pågår förberedelser för ett införande av sorterande system för stadsdelen H+ och det finns därmed en unik möjlighet för Sveriges VA-förvaltningar att följa…