Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Avslutade projekt

Rationell mikrobiologisk analys för distribution av stabil dricksvattenkvalitet

Målet med projektet har varit att påvisa och utreda den mikrobiologiska statusen på distributionssystemet med…

Avslutade projekt

Reduktion av läkemedel i aerobt granulärt slam och aktivt slam – jämförande studie i fullskala

På Österröds avloppsreningsverk i Strömstad finns Nordens första anläggning med aerobt granulärt slam (AGS). Processen…

Barn som diskar i en fylld diskho

Pågående projekt

Rening av källsorterat gråvatten för låga utsläppskrav med MBBR och horisontella filter

DOKTORANDPROJEKT I framtiden behöver vi uppnå lägre koncentrationer av näringsämnen som kväve och fosfor. De…

Avslutade projekt

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV

Projektets övergripande mål är att utveckla reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara…

Avslutade projekt

Rening från läkemedelsrester – vad driver utvecklingen framåt?

Genom intervjuer med nyckelpersoner från VA-organisationer, myndigheter och intresseorganisationer hoppas projektet kunna kartlägga de faktorer…

En hand full av olika läkemedelstabletter

Avslutade projekt

Rening från organiska mikroföroreningar vid svenska ARV

DOKTORANDPROJEKT Organiska mikroföroreningar, så som läkemedelsrester, hamnar i vår miljö genom att de spolas ut…

Närbild på del av avloppsreningsverk, med runda metallplattor som sticker upp ur vatten

Pågående projekt

Rent blås – övervakning och underhåll av luftare

PROJEKT PÅ VA SYD Den största delen av elanvändningen sker vid luftning av de biologiska…

Pågående projekt

Rest till bäst – biokol som lösning och produkt i det cirkulära klimatpositiva samhället

PROJEKT PÅ VA SYD Projektet ska vidareutveckla pyrolys för frörens, park- och trädgårdsavfall, avloppsslam och…

Pågående projekt

REWAISE

REWAISE är ett av fem innovationsprojekt som fått stöd genom ramprogrammet Horisont2020. Målet är att minska användningen av dricksvatten och använda vatten på ett smartare och effektivare sätt.

Avslutade projekt

Run4Life – Recovery & utilisation of nutrients 4 low impact fertiliser

Run4Life visar en alternativ strategi för att förbättra återvinning av resurser från avloppsvatten, med hjälp…

Bild på grävd grop med ledningar och 3 personer som arbetar. Personerna bär skyddshjälm och gula tröjor.

Avslutade projekt

Säkra och snabba ledningsnätsarbeten

Om projektet Hur skapar vi säkra och snabba (kostnadseffektiva) ledningsarbeten? Denna fråga representerar en av…

Avslutade projekt

Slamspridning på åkermark – långsiktiga effekter på jord och gröda, samt förekomst av antibiotikaresistenta bakterier

Fortsatta undersökningar av den långsiktiga effekten av slamspridning på åkermark med syfte att bättre förstå och bedöma risker för antibiotikaresistenta bakterier och antibiotikaresistensgener.