Rationell mikrobiologisk analys för distribution av stabil dricksvattenkvalitet

Projektet utreder den mikrobiologiska statusen med fokus på biostabilitet och åtgärder för en stabil dricksvattenkvalitet.

Målet med projektet är att påvisa och utreda den mikrobiologiska statusen på distributionssystemet med fokus på biostabilitet och åtgärdsprogram för stabil dricksvattenkvalitet. Det gör vi med effektiv, informativ och väl planlagd, flödescytometrisk (FCM) analys.

Tillsammans med ViVAB har vi förvärvat unik kunskap om vilka bakterietaxa som lämnat biofilmen i ett fullskaligt distributionssystem. Pågående studier visar att antalet bakterier varierar från cirka 2,000 per ml till 250,000 bakterier per ml kranvatten beroende på årstid och distributionsområde. Bioflorans sammansättning ändras dynamiskt med förändrade temperaturer och uppehållstider vilket också ibland påverkar antalet odlingsbara mikroorganismer vid 22oC.

Vi kommer att studera distributionssystem i Stockholm (Norrvatten), Skåne (Sydvatten, VA SYD) och Varberg (VIVAB) med mikrobiologisk, kemisk och traditionell vattenanalys. Provtagning kommer att ske på såväl vattenverket som på utvalda väl planlagda platser i distributionsnätet. Strategin är att harmonisera pågående interna FCM-analyser på Görvälnverket, Kvarnagårdensvattenverk och Ringsjöverket samt att systematiskt och strategiskt samla in data från tre distributionssystem.

Utifrån skilda råvatten, beredningsprocesser och dricksvattenkvaliteter ska vi identifiera övergripande faktorer som påverkar biostabiliteten samt föreslå åtgärder som upprätthåller dricksvattenkvalitén i distributionssystemet. Befintliga åtgärder på ledningsnätet såsom UV och monokloramin kommer att särskilt utvärderas med målsättning att kunna processoptimera distributionen utifrån t.ex. hydrauliska principer.

SVU-projekt

Projektet har fått 950 000 kronor i finansiering från Svenskt Vatten utveckling, SVU.

Projektet förväntas:

  • Leverera ökad kunskap om distributionssystemets inverkan på vattenkvaliteten hos konsument. Framför allt hur distributionsstörningar, kvalitetsåtgärder och stillastående vatten påverkar kvaliteten.
  • Leverera rationell, dvs. effektiv och väl planlagd, flödescytometrisk (FCM)-analys för övervakning av dricksvattendistributionen.
  • Generera kunskap samt riktlinjer för dricksvattenproducenterna för att de ska kunna bibehålla eller uppnå stabil dricksvattenkvalitet

Partners i projektet