Rationell mikrobiologisk analys för distribution av stabil dricksvattenkvalitet - Sweden Water Research

Rationell mikrobiologisk analys för distribution av stabil dricksvattenkvalitet

Projektet har utrett den mikrobiologiska statusen med fokus på biostabilitet och åtgärder för en stabil dricksvattenkvalitet.

Målet med projektet har varit att påvisa och utreda den mikrobiologiska statusen på distributionssystemet med fokus på biostabilitet och åtgärdsprogram för stabil dricksvattenkvalitet. Det har gjorts med effektiv, informativ och väl planlagd, flödescytometrisk (FCM) analys.

Tillsammans med ViVAB har vi förvärvat unik kunskap om vilka bakterietaxa som lämnat biofilmen i ett fullskaligt distributionssystem. Pågående studier visar att antalet bakterier varierar från cirka 2,000 per ml till 250,000 bakterier per ml kranvatten beroende på årstid och distributionsområde. Bioflorans sammansättning ändras dynamiskt med förändrade temperaturer och uppehållstider vilket också ibland påverkar antalet odlingsbara mikroorganismer vid 22oC.

Projektet har studerat distributionssystem i Stockholm (Norrvatten), Skåne (Sydvatten, VA SYD) och Varberg (VIVAB) med mikrobiologisk, kemisk och traditionell vattenanalys. Provtagning har skett på såväl vattenverket som på utvalda väl planlagda platser i distributionsnätet. Strategin var att harmonisera pågående interna FCM-analyser på Görvälnverket, Kvarnagårdensvattenverk och Ringsjöverket samt att systematiskt och strategiskt samla in data från tre distributionssystem.

Utifrån skilda råvatten, beredningsprocesser och dricksvattenkvaliteter har vi identifierat övergripande faktorer som påverkar biostabiliteten och med kunnat föreslå åtgärder som upprätthåller dricksvattenkvalitén i distributionssystemet. Befintliga åtgärder på ledningsnätet såsom UV och monokloramin har utvärderas för att kunna processoptimera distributionen utifrån t.ex. hydrauliska principer.

Studierna har visat hur riktad flödescytometri kan användas för att övervaka och förstå de processer som avgör dricksvattnets biostabilitet i ledningsnätet. Dna-analys visade bland annat att när monokloramin togs bort som desinfektionsmedel för vattentransporten så minskade mängden oönskade bakterier i ledningsnätets biofilm, medan de goda bakterierna ökade.

Projektet har fått 950 000 kronor i finansiering från Svenskt Vatten utveckling, SVU.

SVU-rapport tillgänglig i februari 2023

Projektet har resulterat i en SVU-rapport som släpps för alla intressenter i februari 2023, men som redan nu finns tillgänglig här för Svenskt Vattens medlemmar.

Projektledare

Peter Rådström, Lunds Universitet

Projektets målsättning:

  • Leverera ökad kunskap om distributionssystemets inverkan på vattenkvaliteten hos konsument. Framför allt hur distributionsstörningar, kvalitetsåtgärder och stillastående vatten påverkar kvaliteten.
  • Leverera rationell, dvs. effektiv och väl planlagd, flödescytometrisk (FCM)-analys för övervakning av dricksvattendistributionen.
  • Generera kunskap samt riktlinjer för dricksvattenproducenterna för att de ska kunna bibehålla eller uppnå stabil dricksvattenkvalitet