Frågor & svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om projektet Reco lab.

Vad är Reco lab?
Reco lab är en förkortning av Recovery Lab, Sweden. Det är en testbädd där det ska gå att testa ny teknik och nya tjänster i anslutning till matavfall och avloppsvattenrening. Testbädden ska också fungera som ett så kallat living lab, där boende och verksamma i området inkluderas i utvecklingsarbetet.

Vad är syftet med Reco lab?
Att skapa förutsättningar för att testa och utveckla ny teknik och nya tjänster för matavfall och avloppsvattenhantering, som bidrar till ökad hållbarhet.

Vem ska använda Reco lab?
Framför allt är det innovativa företag, forskare och kommunala avfalls- och VA-verksamheter som blir de största användarna. Testbädden ska vara en öppen arena för alla typer av aktörer som har produkter och tjänster inom matavfall och avloppsvattenhantering som behöver testas och utvecklas.

Var ska Reco lab byggas?
Anläggningen ska byggas i anslutning till Öresundsverket i Helsingborg, några hundra meter från Oceanpiren där stadsutvecklingen börjar ta form.

När kan ni börja bygga anläggningen?
Byggnationen av den nya anläggningen planeras att starta under 2017.

När ska det öppna?
Testbädden öppnar under årsskiftet 2018/2019.

Finns det någon tidsplan?
Projektering pågår, testbädden ska vara klar och i full drift sommaren 2019.

Hur kommer resultaten av tester i testbädden påverka invånarna?
Invånarna kommer att få bra information återkoppling till hur hållbara system som finns i deras hus. De som bor i området får möjlighet att aktivt delta i utvärderingar och tester.

Vad är målet med Reco lab?
Målet är att stimulera utvecklingen av nya hållbara produkter och tjänster inom matavfall och avloppsvattenhantering som kommer alla till del genom ett hållbarare samhälle. Att korta ner vägen från idé till kommersiell produkt för att stimulera grön tillväxt och export.

Hur ska det fungera?
Viss basutrustning kommer att finnas på plats. Reco lab kommer att erbjuda stor flexibilitet i förhållande till vilken typ av tester som ska genomföras. Företag, forskare och andra kan hyra in sig. Stödfunktioner med kompetens inom innovationsprocesser, FoU-finansiering, affärsutveckling och dylikt kommer att byggas upp kring testbädden. Allt för att korta ner vägen från idé till framgångsrik produkt eller tjänst.

Vem är det som ska bygga det?
Konsultföretaget WSP projekterar den fysiska byggnaden. Utveckling av testbäddens organisation och innehåll planeras i samarbete med NSR, NSVA, Helsingborg stad, Sweden Water Research, Lunds Universitet, Statens Lantbruksuniversitet Alnarp och Uppsala, In Use, Ekobalans, Jets Sverige, Sustainable Business Hub, WIN (Water Innovation Accelerator), TIBAL och Rhetikfabriken.

Vad kostar det?
Budget för hela projektet är cirka åtta miljoner kronor.

Vem betalar?
Alla som deltar i projektplanering och realisering går in med egna medel och dessutom har vi fått stöd från Vinnova (Svenska statens Innovationsmyndighet).