För boende

Är du en av de som snart ska flytta in i Oceanhamnen i Helsingborg? Då kan du se fram emot att vara en miljöhjälte. Varje dag.

Ditt bidrag till en bättre miljö

När du flyttar in i nya bostadsområdet Oceanhamnen i Helsingborg blir du automatiskt en miljöhjälte. Din bostad innehåller nämligen ett källsorterande avloppssystem som har många fördelar för samhället och som gör det enkelt för dig att göra rätt med ditt avfall.

Fastigheten du bor i är ansluten till tre olika avloppsrör; ett vakuumrör för toaletter, ett rör för bad, disk och tvätt och ett rör för kvarnat matavfall. Genom att källsortera i tre olika avloppsrör bidrar du till flera miljöfördelar:

 • Insamling av renare matavfall för rötning till biogas och biogödsel som kan användas som växtnäring på åkermark.
 • Med vakuumtoaletter minskar vattenförbrukningen när du spolar och resurserna i toalettvattnet utnyttjas effektivare. Tack vare att toalettvattnet och matavfallet är koncentrerat kan mer biogas produceras och mer näringsämnen utvinnas.
 • Med separat insamling av bad-, disk- och tvättvatten kan dessutom värmen från dusch, tvätt- och diskmaskiner återvinnas direkt i fastigheterna genom värmeväxling.

Insamlingssystemen möter flera miljömål, framförallt minskad övergödning, minskad klimatpåverkan och minskad vattenförbrukning. Själv bidrar du till  återvinning av tre gånger mer fosfor och sju gånger mer kväve på ett år jämfört med ett hushåll utan det källsorterande systemet*.

Systemen bidrar också kring flera mål inom Agenda 2030**, framförallt Rent vatten och sanitet, Hållbara städer och samhällen, Hållbar energi för alla och Hållbar konsumtion och produktion. Med andra ord kommer systemet att bidra till Helsingborgs stads miljömål för H+området men också till det klimat- och miljöarbete som bedrivs på nationell nivå.

* Siffrorna för fosfor och kväve är uträknade med statistik från SCB över hur mycket avfall och avlopp medelsvensken producerar på ett år och forskningsresultat vid Lunds Tekniska Högskola.

** Agenda 2030 jobbar alla kommuner med. Målen är ett regeringsuppdrag och från början en FN-resolution.

Fördelarna med matavfallskvarnar:

 • Fräschare miljörum för sortering av övrigt avfall.
 • Större mängder matavfall samlas in och rötas till biogas. Rötresten blir biogödsel på åkermark.
 • Minskat behov av tunga transporter i bostadsområdet.
 • Minska förlusterna i hanteringskedjan och därmed öka biogas- och biogödselproduktionen.

Fördelarna med vakuumtoaletter:

 • Energieffektivare hantering vid reningsverket tack vare koncentrerade flöden. Med ny behandlingsteknik minskar utsläppen av växthusgaser på reningsverket.
 • Ökad biogasproduktion eftersom rötning kan ske direkt utan förbehandling vid reningsverket.
 • Minskad vattenförbrukning för boende.
 • En renare råvara, jämfört med dagens avloppsvatten och avloppsslam. Ökad cirkulation av näringsämnen tillbaka till jordbruket, framförallt av fosfor- och kvävegödsel som båda framställs med fossila resurser idag och som behöver ersättas med hållbara kretsloppsprodukter.
 • Mer energieffektiv läkemedelsrening tack vare att toalettvatten hålls separat från övrigt avlopp.
 • Goda erfarenheter av vakuumsystem i hushåll finns framför allt i Tyskland, Nederländerna och Norge.

Fördelarna med separat insamling av bad-, dusch- och tvättvatten:

 • Möjligheten att återvinna vatten eftersom bad, dusch- och tvättvatten inte blandas med toalettvatten.
 • Värmen i den varmare avloppsströmmen är lättare att återanvända genom värmeväxling direkt i fastigheten