Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV

Våra reningsverk är inte konstruerade för rening av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar. Med detta projekt vill vi utveckla reningsprocessen av läkemedel och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvattnet.

Projektets övergripande mål är att utveckla reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar på befintliga kommunala avloppsreningsverk. Inom ramen för projektet ska reningseffektiviteten för läkemedelsrester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra svårnedbrytbara ämnen studeras. Försök i pilotskala med ozon och aktivt kol genomförs på ett antal reningsverk i Skåne och i Göteborg. Teknik utvärderas utifrån substansreduktion, reduktion av ekotoxikologiska effekter och implementeringsmöjligheter vid svenska reningsverk. Analysen omfattar processmässiga överväganden, krav på eventuell efterbehandling och lösning av olika driftsfrågor.

Projektet förväntas generera utveckling av reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föreningar som inte kan reduceras i svenska avloppsreningsverk idag. Det innefattar etablering av riktlinjer och dimensioneringskriterier för utbyggnad av svenska avloppsreningsverk med ozonering alternativt aktivt kol inklusive eventuella efterpoleringstekniker. Därtill ska kostnadsuppskattningar genereras som underlag för implementering vid olika typer av svenska reningsverk.

Här hittar du projektets slutrapport. 

  • Utveckling av tekniker för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.
  • Pilottester på reningsverk med ozon och aktivt kol.
  • Utvärdering av krav på eventuella efterbehandlingssteg.
  • Kostnadsuppskattning för implementering på svenska reningsverk.

Cimbritz, M. (2018) Slutrapport RESVAV: Reduktion av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Visa publikation

Cimbritz, M., Mattsson, A. (2018) Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:7,

Visa publikation