Säkra och snabba ledningsnätsarbeten - Sweden Water Research

Säkra och snabba ledningsnätsarbeten

Hur skapar vi säkra och snabba ledningsarbeten? Målet med projektet var att kvalitetssäkra och minska tiden för inkoppling av nya ledningar samt att minska dricksvattenförlusterna till följd av spolning.

Om projektet

Hur skapar vi säkra och snabba (kostnadseffektiva) ledningsarbeten? Denna fråga representerar en av de största kunskapsluckorna i VA-sammanhang, trots att ledningsarbeten är en av branschens mest kostnadsdrivande aktiviteter. Detta projekt som genomförs med ekonomiskt stöd från Svenskt Vatten Utveckling syftar till att få VA-ingenjörer och mikrobiologer – verksamhet och universitet – att tillsammans arbeta för att öka kunskapen kring säkra och snabba ledningsarbeten, vare sig det handlar om planerade arbeten eller arbeten till följd av läckor.

Vi vill utveckla och utvärdera snabbare metoder för att analysera dricksvattenkvaliteten. Målet är att minska tiden för inkoppling av nya ledningar men att ändå kunna koppla in på ett kvalitetssäkrat sätt. Målet är vidare att minska dricksvattenförlusterna till följd av spolning och att genomföra mer kostnadseffektiva ledningsnätsarbeten.

Kunskapssammanställning, datainsamling och riktlinjer

I projektets första skede tas en initial kunskapssammanställning fram utifrån projektets fokusområden, vilka är att kunna förutse mikrobiell tillväxt i nya ledningar/ledningsdelar samt snabbare analysmetoder för mikrobiella parametrar. I nästa steg genomförs datainsamling vid löpande ledningsarbeten med hjälp av flödescytometri och eventuella andra tillgängliga metoder för onlinemätning av dricksvattenkvalitet. Utöver detta kommer två relevanta examensarbeten på masternivå att genomföras, utifrån ett mikrobiologiskt respektive ett kostnad-nyttoperspektiv.

Det sista steget i projektet är att, baserat på resultat från tidigare delar, ta fram ett förslag på riktlinjer för hur snabba och säkra ledningsarbeten kan utföras. Snabba och kvalitetssäkrade ledningsnätsarbeten förväntas leda till minskade investeringskostnader, indirekta samhällskostnader samt dricksvattenförluster till följd av långvarig spolning.

Projektet sammanställdes i en SVU-rapport 2022.

  • Öka branschens kunskap om mikrobiologiska processer i en nylagd dricksvattenledning
  • Testa och utvärdera snabbare analysmetoder
  • Genomföra en kostnads-nyttoanalys kring potentialen i att kunna genomföra ledningsnätsarbetena snabbare med hjälp av snabbare analysmetoder

Esmeralda Frihammar, Markus Fröjd, Sandy Chan, Lena Meyer-Lind, Josefin Barup (2022) Säkra och snabba ledningsnätsarbeten Svenskt vatten utveckling,

Visa publikation