Slamspridning på åkermark – mullhaltens betydelse

Tillförsel av rötat avloppsslam till åkermark ger betydande kolinlagring i marken och bidrar därmed till minskade växthusgaser i atmosfären.

Projektet Slamspridning på åkermark har pågått sedan 1981 och genomförs på två försöksytor utanför Malmö respektive Lund: Petersborg med lättlera (14 % ler) och Igelösa med mellanlera (26 % ler). Syftet med försöken i Skåne är att undersöka effekterna på jord och gröda vid spridning av avloppsslam på åkermark.

Målet med den här studien var att testa tre hypoteser. Den första hypotesen var att slammets positiva mullbildande effekt är speciellt viktig under torra växtsäsonger. Långa tidsserier med skördedata från de två fältförsöken analyserades tillsammans med meteorologiska data om nederbörd och temperatur. De klimatmodeller som användes gav inga entydiga resultat när det gäller att förklara om ökad mullhalt genom slamtillförsel kan gynna växter under torrperioder. Däremot fanns det tendenser till högre skörd vid högre vattentillgång i de slambehandlade leden när det gäller vårsådda grödor i Igelösa.

En annan hypotes var att skördarna blir jämnare med slamspridning. Det visade sig att rötslam inte ger jämnare skördar utan att variationen i skördarna ökar, både mellan åren och inom fälten. Variationen upphävs genom gödsling med mineralgödsel NPK.

En tredje hypotes var att det sker en betydande kolinlagring i marken tack vare slamtillförseln, vilket bidrar till att mängden växthusgaser i atmosfären minskar. Jordanalyser på kol gjordes på prover från Igelösa och Petersborg. Dessa visade att tillförsel av rötslam gav en betydande kolinlagring. Ner till 40 cm djup hade i genomsnitt 35 % av slammet lagrats in som kol i marken på Igelösa, medan motsvarande siffra var 18 % för Petersborg. Den lägre kolinlagringen på Petersborg kan förklaras av den lägre lerhalten i jorden (14 % jämfört med Igelösas 26 %).

Projektets rapport finns att läsa här: Rapport Slamspridning på åkermark – mullhaltens betydelse

Projektmedlemmar från Sweden Water Research