Sorterande spillvattensystem

Att införa sorterande system kan vara ett sätt att klara framtidens krav på avloppsreningen vad gäller skarpare krav på utsläpp till recipient och kretslopp av växtnäringsämnen.

I Helsingborg pågår förberedelser för ett införande av sorterande system för stadsdelen H+ och det finns därmed en unik möjlighet för Sveriges VA-förvaltningar att följa upp och dra lärdomar av ett pionjärprojekt på området.

Ändamålen med detta projekt är att för det första sammanställa befintliga erfarenheter från planering, beslutsfattande och införande av källsorterande system. För det andra, att ta fram en systemlösning för ett sorterande system för området H+ och beskriva dess tillämplighet i andra områden. För det tredje, att genomföra en ekonomisk analys med avseende på kostnader och samhällsnytta, samt för det fjärde, att belysa centrala planerings- och implementeringsfrågor.

Utgångspunkten i projektet är det planerade systemet i H+ för separat ledningstransport av klosettvatten, matavfall via avfallskvarnar respektive bad-, disk- och tvättvatten. Erfarenheter av klosettvattensystem hämtas framförallt från Jenfelder Au i Tyskland och Sneek i Nederländerna samt från Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, samtidigt som erfarenheter av avfallskvarnar hämtas från projektet Fullriggaren i Malmö.

  • Genomföra en grundlig omvärldsanalys inom området sorterande avlopps- och matavfallssystem.
  • Ta fram en systemlösning för området H+ i Helsingborg.
  • Ekonomisk analys av sorterande system jämfört med traditionella avloppssystem.
  • Belysa samhällsnyttan av sorterande system.