Vattenresilienta städer - Sweden Water Research

Vattenresilienta städer

Konsekvenserna av stormen Sven 2013, effekten av monsterregnet 2011 i Köpenhamn samt en prognos på en ökning av nederbördsmängderna med upp till 20 procent i norra Europa under vinterhalvåret enligt IPCC – är tillräckliga tecken på hur nödvändigt det är med en hantering av framtidens vattenutmaningar.

Vi bör ta tag i vattenutmaningarna redan nu, då det är mindre kostsamt att göra en tidig anpassning än att hantera kostnaderna efter stora katastrofer. Detta görs bäst genom att ta fram principer för en långsiktigt hållbar vattenhantering. Projektet ”Vattenresilienta städer” avser att hjälpa skånska städer att bli mer resilienta mot klimatförändringar. Genom att utvärdera den övergripande vattenplaneringen i ett antal skånska städer kan man bedöma vilka åtgärder som krävs för att hantera framtida vattenutmaningar.

Lokal kunskapsöverföring gör att framgångsrika erfarenheter från en stad kan utnyttjas i en annan och på så sätt förbättra förutsättningarna för hantering av stora katastrofer. Genom detta ökar också kunskapen hos beslutsfattare och kunskapsgapet mellan sektorer minskar. Dessutom förbättras förhållandena i Region Skåne avseende säkerhet och livsmiljö.

Projektet vill transformera skånska städer till att leva i harmoni med naturliga vattenmiljöer och därmed göra dem mer flexibla mot framtida vattenutmaningar enligt förhållningssättet WSUD (Water Sensitive Urban Design).

Läs en längre projektbeskrivning

Projektet var en del av Doktorandprojekt: Carescape of blue-green solutions in everyday life: Exploring the socio-materiality of a technical infrastructure

  • Att göra skånska städer mer resilienta mot klimatförändringar.
  • Att utvärdera hur den övergripande vattenplanering fungerar i ett antal skånska städer och bedöma vilka åtgärder som måste göras för att hantera framtida vattenutmaningar.
  • Att öka kunskapen hos beslutsfattare på ett tvärvetenskapligt sätt samt överbrygga det kunskapsgap som finns mellan olika sektorer.
  • Att förbättra förhållandena i Region Skåne avseende säkerhet och bättre livsmiljö.
  • Att introducera och bidra till uppbyggnaden av metodiken WSUD (Water Sensitive Urban Design) i Skåne, vars vision är att transformera städer till att leva i harmoni med naturliga vattenmiljöer och därmed göra dem mer flexibla mot nuvarande och framtida vattenutmaningar.