VillageWaters – samarbete mellan sex länder runt Östersjön

Enskilda avlopp utgör i dagsläget en betydande källa till det överskott av näringsämnen som når våra sjöar och hav och leder till övergödning och algblomning. Denna problematik har inte utretts tillfredsställande hittills. Det treåriga projektet VillageWaters har syftet att skapa ett hjälpverktyg där de boende i glesbygden i länderna runt Östersjön ska kunna söka och finna ett långsiktigt hållbart avloppsreningssystem för sitt enskilda avlopp anpassat efter deras behov och lokala förhållanden.

Avloppsreningssystemet skall vara ekonomiskt hanterbart för fastighetsägaren och enkelt att underhålla. Varje land kommer att genomföra en marknadsundersökning av utbudet av reningstekniker för enskilda avlopp samt en pilotstudie där tekniker för avloppshantering för enskilda avlopp testas och utvärderas.

Totalt deltar 21 partners från sex länder runt Östersjön: Finland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Dessa representerar universitet, forskningsinstitut, kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Huvudprojektägare är finska Natural Resources Institute (Luonnonvarakeskus).

Svenska partners är: Sweden Water Research – med Linda Parkefelt som projektledare för den svenska projektdelen, Lunds kommun (Kävlingeåns vattenråd), Sjöbo kommun, Lunds Universitet (LU Open) och Ideon AB (WIN).

Projektet VillageWaters har fått anslag från Interreg Baltic Sea Region. Den totala budgeten är på 34 miljoner kronor, 4,4 kronor utgör den svenska budgeten och 2,5 av dessa är Sweden Water Research’s.

Minskad tillförsel av näringsämnen och andra oönskade ämnen till Östersjön och därmed uppfylla EU’s ramdirektiv för vatten, det vill säga uppnå ”God status” i sjöar, vattendrag och Östersjön.

Projektmedlemmar från Sweden Water Research