Nya affärsmöjligheter med biokol

Biokol har potential att vara en del av lösningen både för klimatutmaningen och för slamhanteringen, inklusive näringsåterföring. Men det finns väldigt många frågor kring den framtida affären för biokol som måste besvaras.

Vid Testbädd Ellinge ska vi testa olika slam och olika parametrar för torkning och pyrolys. Men det kommer inte att stanna vid det. För att kunna introducera tekniken i större skala kommer vi även att arbeta med olika aktörer för att förstå marknadsförutsättningarna och bidra till att utveckla den framtida marknaden för produktion av slambiokol. Detta vill vi göra tillsammans! Tillsammans med andra producenter, kunder, användare, distributörer och alla andra som är intresserade av att vara en aktiv part. Är du intresserad är du välkommen att kontakta Martin Kylefors, affärsutvecklare på VA SYD och del av Testbädd Ellinge. Vi planerar för att genomföra olika aktiviteter som främjar utvecklingen av marknaden och vi behöver samverka för att komma framåt.

Det kan te sig trivialt att sälja ett biokol när vi väl besvarat hur vi bäst gör biokolet och vilka egenskaper det får, men så enkelt är det inte. Det finns många frågor kring affären att besvara, och här ges några exempel.

Produktionsperspektiv – drift, resurser och logistik

En uppsättning frågor rör produktionsperspektivet på olika delar i ett tänkt flöde från produktion till nyttjande. Vem ska äga och drifta pyrolysanläggningar? Vilken kompetens och vilka resurser krävs för det? Vilken storlek och lokalisering är optimalt för att det ska bli effektivt? Vem ska ansvara för lagring, distribution, logistik, försäljning? Ska biokolet certifieras? Kan biokolet bearbetas, modifieras eller ytterligare förädlas för att det ska få ett högre värde?

Kundperspektiv – efterfråga, behov och värde

En annan uppsättning frågor rör kundperspektivet. Var ska biokolet komma till nytta? Hur stor är efterfrågan och betalningsviljan för olika tillämpningar? Är behovet jämnt fördelat eller varierar det över tiden (året) och geografin? Var finns kunderna geografiskt i förhållande till produktionen? Ska de negativa utsläppen säljas separat och i så fall hur? Eller ska de säljas tillsammans med biokolet, eller inte alls? Skulle ett bearbetat biokol betinga ett högre värde?

Parallellt med dessa perspektiv behöver frågor om värde och ekonomi besvaras. Vilka investeringar krävs och vilka kostnader uppkommer längs hanteringen? Vilket värde har slutprodukterna, vilka aktiviteter är värdeskapande eller värdebevarande, och hur ska värdet fördelas mellan inblandade aktörer? Var gör biokolet störst nytta?

Som VA-huvudman vill vi ta ansvar för att resursen nyttjas på bästa sätt. Hur ska vi säkerställa kvaliteten – både på ”råmaterialet”, slutprodukten och dess användning? Vilka delar ska vi utföra, och vilka kan vi styra med upphandling eller kravställning?

Arbetspaket om affärsutveckling

Inom Testbädd Ellinge har vi ett arbetspaket för att arbeta med affärsutveckling för biokol. Är du en intressent i en framtida affär för biokol?

Kontakta oss om du vill veta mer

 

Martin Kylefors, affärsutvecklare på VA SYD, martin.kylefors@vasyd.se

 

 

 

David Gustavsson, projektledare för Testbädd Ellinge, david.gustavsson@vasyd.se