Slam levereras i storsäck till Testbädd Ellinge

I mars 2023 räknar vi med att starta pilotanläggningen på Ellinge ARV. Slam från många olika avloppsreningsverk ska torkas och pyrolyseras. Slammen levereras till Ellinge i storsäck.

För någon vecka sedan testade vi på Ellinge avloppsreningsverk om det funkar för oss på verket att föra det avvattnade slammet från slamutlastningen till en storsäck. Det gick bra! Visserligen glömde vi stänga av tryckluften som vi använder för att pumpa slammet den normala vägen, ut på en slamplatta, så att vi fick lite spill. Men det gör vi inte om nästa gång! Det gick också bra för oss att flytta säcken med vår traktor.

Vi ska också testa fler typer och fabrikat av storsäckar, men vi känner oss nöjda med den säck vi har testat hitintills.

Ett av våra viktigaste mål med Testbädd Ellinge är att erhålla kunskap om skillnader gällande kemisk sammansättning i och fysikaliska egenskaper av torkat och pyrolyserat avloppsslam, med olika ursprung och sammansättning, genererat vid olika driftbetingelser. De viktigaste driftbetingelserna vi testar i pyrolysen är temperaturer mellan 500-900 grader Celsius och uppehållstider på 10-40 minuter. Slam vi är intresserad av att pyrolysera är rötade och orötat slam, bio-P och kemfällt (Fe respektive Al) slam och primär-, bio-, kem och blandslam, men vi ska även testa sampyrolys med jordbruksrester såsom halm.

När ett reningsverks slam ska pyrolysera i vår pilot så levererar ni 2-3 ton slam i 2-4 storsäckar som vi pyrolyserar under 3-4 dagar för en viss kostnad. Vår driftplanering påbörjar vi i augusti månad och vårt erbjudande som testbädd hoppas vi kunna lansera i september månad.

Är du intresserad av att få ert slam pyrolyserad i vår pilot? Hör av er! Kontakta david.gustavsson@vasyd.se.