Slam studeras i labbet på Högskolan i Borås

Labbförsök med pyrolys av avloppsslam och sampyrolys med t ex bageriavfall pågår på Högskolan i Borås. Fokus för försöken är tungmetallavskiljningen, d v s att tungmetallerna avgår i gasfaen.

I labbet på Högskolan i Borås är det full fart med att testa slam. De slam som är under luppen nu har olika egenskaper eftersom de kommer från tre olika avloppsvattenreningsprocesser. Ett av slammet är också rötat för biogasproduktion och innehåller därför mindre kol än de andra två. Olika temperaturer (500, 700 och 900°C) och tillsatser undersöks för att få en så ren slambiokolsprodukt som möjligt. Slammen och blandningarna torkas i ugn innan pyrolys. Efter pyrolysen har cirka 50 % av den ursprungliga vikten förgasats och de ca 50 % som återstår är en blandning av aska och kol.

Biokolet uppsluts till vätskeform och analyseras med hjälp av en mikrovågsplasma med atomemissionsspektrometer (MP-AES) för att fastställa metallinnehållet. Ämnen som kvicksilver och klor analyseras av ett externt ackrediterat laboratorium. Även elektronmikroskop med olika detektorer för t ex elementidentifiering (SEM-EDX) och röntgendiffraktion (XRD) kommer att användas. Försöken har visat att mycket av metallerna förgasas och andra studier har fastställt att slammet organiska föroreningar som läkemedel, dioxiner och mikroplaster förstörs vid 600°C. Biokolet är alltså mycket renare än vad originalslammet var. Men fler försök ska göras för att försöka hitta den optimala processen, med renast möjliga slambiokol som resultat!

Anita Pettersson
anita.pettersson@hb.se