Testbädd Ellinge med när avfall stod i nytt fokus

I mitten av mars samlades avfallsintresserade människor från Sveriges alla hörn i Göteborg för konferensen Avfall i Nytt Fokus. Under sessionen som handlade om attityder och potentialer kring slamåtervinning var Dag Lorick med och berättade om Gryaabs syn på pyrolys och om arbetet som utförs i Testbädd Ellinge.

Stort intresse för pyrolys

Intresset för slamåtervinning var stort bland deltagarna och salen var fullsatt trots att konferensen främst behandlade traditionella avfallsfrågor. Inte minst var intresset för högtemperaturpyrolys av slam, och flera representanter från avfallsindustrin passade på att anmäla intresse för studiebesök till Ellinge så fort testbädden är i drift.

Viktigt att förbereda sig på framtida krav

Deltagarna på konferensen var överens om att svenskt slam generellt håller hög kvalitet, men att det trots det är viktigt att utreda alternativ till dagens slamhantering. EU förbereder en uppdatering av slamdirektivet (Council Directive 86/278/EEC) från 1986. Det är ännu oklart exakt vad det uppdaterade direktivet kommer att innefatta, men strängare regler är förmodligen att vänta. Klart står att det är viktigt för VA-organisationer att vara förberedda på framtida skärpta krav.

Gryaab vill stå väl förberedda, deltar i Testbädd Ellinge

Gryaab har identifierat högtemperaturpyrolys som ett möjligt spår om lagstiftning i framtiden hindrar slamspridning på jordbruksmark. Det är just för att förbereda för möjliga framtida krav som Gryaab har valt att vara med i Testbädd Ellinge. Tidigare studier har dock visat på kraftiga variationer i avskiljningsgrad för olika ämnen, exempelvis för kadmium, vid högtemperaturpyrolys under till synes liknande experimentförhållanden. Skillnaden i avskiljning förefaller alltså delvis bero på innehållet i det specifika slammet som pyrolyserats. Gryaab ser därför provpyrolys av slam från Ryaverket som ett nödvändigt steg i att utvärdera huruvida högtemperaturpyrolys är en möjlig slamhanteringsprocess för dem i framtiden.

Testa ert slam i Testbädd Ellinge

Funderar du på huruvida högtemperaturpyrolys är ett bra alternativ för just din organisation kan det alltså vara en god idé att provpyrolysera slam från ert specifika reningsverk. Lyckligtvis kommer det gå att göra det utan att konstruera en egen pyrolysanläggning. Så fort testbädden är i drift kommer det att vara möjligt att mot en kostnad skicka slam till Ellinge och få det pyrolyserat.