Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 45

Projekttyper: Avslutade projekt
Områden: Alla områden

URINITE – Stabilisering av urin med hjälp av nitrifikation

För att ytterligare minska transportbehovet och lagringsvolymer och erhålla en mer koncentrerad gödselprodukt kommer de framtida urinsorterande systemen även inkludera en volymreducerande behandling. För att kunna volymreducera urinen krävs också en stabilisering av urinens kväve så att inte denna riskerar att förloras via ammoniakflykt. Nitrifikation är en lovande metod för att erhålla denna stabilisering.

Uppströmsarbete – i dag och i framtiden

Projektet ska kartlägga VA-verksamheternas uppströmsarbete, de metoder, verktyg och arbetssätt som finns tillgängliga samt svårigheter, behov och goda exempel. Resultaten från projektet kommer att ligga till grund för utvecklingen av en modell för ett systematiskt och strategiskt uppströmsarbete.

Pipestatus

Arbetet med ledningar är ofta reaktivt – man ingriper efter att en skada har uppstått. I projektet Pipestatus har vi testat metoder som kan inspektera ledningar och hjälpa ledningsnätsägarna att ingripa innan en skada sker.

Adaptive urban landscape

Syftet är att hitta och analysera städer som har anpassat sig efter klimatförändringar. Genom att studera dessa exempel vill vi få mer kunskap om vilka designtekniker som gör städerna mer hållbara och resilienta mot klimatförändringar och dess konsekvenser. På så sätt kan vi förstå hur stadsmiljön kan utformas för att överkomma de vattenutmaningar vi står inför.

Den Varma och Rena staden

Avloppsvattenrening är en viktig samhällsfunktion som står inför många utmaningar. I projektet Den varma och rena staden utvecklas och testas nya helhetslösningar för världens reningsverk. Lösningarna är resurseffektiva och gör det möjligt att utnyttja ämnen i avloppsvattnet till att skapa säljbara produkter. Samtidigt sluts vattnets och näringsämnenas kretslopp.