Forskarstuderande för licentiatprojekt inom implementering av aerobt granulärt slam

Forskarstuderande för licentiatprojekt söks inom Implementering av aerobt granulärt slam – en fullskalestudie. Projektet ska genom vetenskaplig arbetsmetodik dokumentera, följa upp och analysera uppstarten av AGS-reaktorerna på Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun och det efterföljande driftåret för att erhålla en bättre förståelse av och en djupare kunskap om granulbaserade verk som drivs vid typiska nordiska förhållanden.

Bakgrund

Aerobt granulärt slam (AGS) är en ny, innovativ reningsteknik för kommunalt avloppsvatten som enbart utnyttjas på ett tjugotal avloppsreningsverk (ARV) över hela världen. AGS bygger på aggregering av biomassa i fritt flytande granuler, vilka kan erhållas under specifika driftsbetingelser i satsvisa bioreaktorer (SBR). Tekniken är kompakt och energisnål i jämförelse med andra tekniker såsom aktivt slam, reaktorer med rörligt bärarmaterial (MBBR) och membranbioreaktorer (MBR). AGS-tekniken kan anses vara ett attraktivt val både för ny- och utbyggnad av kommunala ARV. Dock finns det ett antal utmaningar med tekniken, såsom att klara av tuffa reningskrav, låga temperaturer och höga flödestoppar, som kan försvåra en implementering i Sverige. Strömstads kommun ska utöka kapaciteten på Österröds ARV där det utbyggda verket inkluderar AGS-tekniken. Ett konsortium av svenska VA-bolag, ett svenskt konsultbolag, ett nederländskt företag och två universitet (Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Delft tekniska universitet i Nederländerna) har bildats för att säkerhetsställa att uppföljningen av uppstart och efterföljande år av initial drift blir bra och vetenskapligt dokumenterat. Projektet finansieras delvis av branschorganisationen Svenskt Vatten.

Nu söks en forskarstuderande för erhållande av en licentiatexamen till projektet för anställning på avdelningen Vatten Miljö Teknik vid institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnad på Chalmers tekniska högskola i Göteborg eller på Sweden Water Research. Huvudsaklig arbetsplats är på Chalmers i Göteborg. Projektet är utvecklande och spännande då forskningen är väldigt samhällsnära med ständiga kontakter med kommunala VA-bolag och en VA-konsult samtidigt som forskningen är ledande genom kopplingen med världsledande universitet och företag utomlands. Som forskarstuderande har du en biträdande handledare vid Delft tekniska universitet, som är världsledande inom AGS-forskning. Du ingår också i Sweden Water Researchs doktorandnätverk.

Arbetsplatsbeskrivning

På avdelningen Vatten Miljö Teknik bedrivs forskning för att hitta hållbara lösningar för vatten-, material- och resursflöden i den urbana miljön. I vår strävan mot att bidra till en hållbar samhällsutveckling, arbetar vi tillsammans med olika aktörer i samhället för att fördjupa och bredda kunskap samt lösa ingenjörsvetenskapliga problem. Som forskarstuderande kommer du att tillhöra forskargruppen inom bioteknik och avloppsteknik. Tillsammans med forskare på Göteborgs universitet, Institutionen för Kemi och molekylärbiologi (KMB), bildar vi Bioresource Labs. Vi arbetar i huvudsak med biologiska tekniker för en effektivare rening och processer för att utvinna resurser från avfall och avloppsströmmar. Vår forskning handlar om allt från mikrobiell ekologi till processteknik. Vi utvecklar nya bioteknologiska processer och undersöker den grundläggande vetenskapen bakom dessa. Exempel på pågående forskningsprojekt är mikrobiell elektrokemi, anammox, aerobt granulerat slam, membranbioreaktorer, biosorption, samt rörliga biofilmsprocesser.

Sweden Water Research är ett bolag inom forskning- och utveckling (FoU) som forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar. Vi både initierar och leder projekt, nätverkar och samverkar samt ger aktivt stöd till innovationer i vattensektorn. Bolaget ägs av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), Sydvatten AB och VA SYD och finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin omsättning till FoU-bolaget. Genom ägarna är bolaget förankrat i 18 kommuner i Skåne. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund. Sweden Water Research har alltid minst 10 doktorander som är knutna direkt till bolaget och alla ingår i ett internt doktorandnätverk.

Arbetsbeskrivning

Projektet ska genom vetenskaplig arbetsmetodik dokumentera, följa upp och analysera uppstarten av AGS-reaktorerna på Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun och det efterföljande driftåret för att erhålla en bättre förståelse av och en djupare kunskap om granul-baserade verk som drivs vid typiska nordiska förhållanden. Mer specifikt ska projektet blanda annat:
• Utvärdera och utveckla AGS-tekniken så att den klarar utsläppskrav för kväve på 5 mg N-tot/l och fosfor på 0,1 mg P-tot/l, i genomsnittlig halt, under svenska förhållanden.
• Utvärdera temperaturens inverkan vid låga temperaturer (3-10°C) på granuleringen, både med avseende på fysikalisk-kemisk och mikrobiell sammansättning, och stabiliteten för den biologiska fosfor- och kväveavskiljningen.
• Utvärdera produktionen och utsläppen av lustgas från AGS-reaktorn.
• Jämföra volymbehov, driftkostnader och reningsresultat för AGS-tekniken med en optimerad konventionell SBR för icke granulärt slam.
De jämförande studierna kommer att ske med Bodalens ARV i Tanums kommun. Bodalens ARV består av en konventionell SBR-anläggning där processbetingelser har valts så att utmärkta slamegenskaper och avancerade biologiska kväve- och fosforavskiljningsprocesser utnyttjas. Även försök med AGS i labbskala, både tillfälliga och kontinuerliga, kommer att ingå i arbetet. Dessa kommer i huvudsak att genomföras på Chalmers, men också vid Delft tekniska universitet i Nederländerna. Som forskarstuderande kommer du att arbeta tillsammans med seniora forskare samt med befintliga doktorander inom närliggande område. Du förväntas utveckla egna idéer och kommunicera de vetenskapliga resultaten både i tal och skriftligt.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning på heltid. Anställningen förväntas börja under vårvintern 2018 och begränsas initialt till 2,5 år för att erhålla en licentiatexamen. Men ambitionen finns att en doktorsexamen ska kunna erhållas efter fyra år.

Kvalifikationer

Den sökande bör ha en civilingenjörs- eller masterutbildning om minst 240 hp inom miljöteknik, samhällsbyggnadsteknik, kemiteknik, bioteknik, mikrobiologi eller motsvarande. Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av något av följande områden: driva biologiska försöksreaktorer, använda analysinstrument, arbeta med avloppsvatten, eller med molekylärbiologiska metoder för mikrobiella studier. Som forskarstuderande inom vår forskargrupp förväntas du arbeta självständigt, planera och organisera ditt eget arbete, arbeta tillsammans med andra i gruppen, kunna kommunicera vetenskapliga resultat muntligt såväl som skriftligt på svenska och engelska, vara motiverad och intresserad av problemlösning samt av praktiskt laboratoriearbete.

Ansökningsförfarande

Dokument enligt nedan:sparade som pdf-filer skickas till david.gustavsson@vasyd.se 

• CV (namnges gärna som: CV, Efternamn, Ref.nr)
• En beskrivning av erfarenheter inom undervisning och pedagogisk verksamhet samt arbets-livserfarenhet, ledarerfarenheter och annan för tjänsten relevant verksamhet.
• Två referenspersoner som vi kan kontakta (beskriv relationen till dem och lämna kontaktuppgifter).
Personligt brev: (namnges gärna som: Personligt brev, Efternamn, Ref.nr)
• 1-3 sidor där du presenterar dig själv, specifika kvalifikationer som är relevanta för tjänsten, ditt ämnesområde och framtida forskningsplaner.

Övriga dokument:
• kandidat- eller masteruppsats
• attesterade kopior av utbildningsbevis med betyg och övriga intyg.

Sista ansökningsdag: 15 januari 2018

Vid frågor; vänligen kontakta
Forskningsledare David Gustavsson, Sweden Water Research
david.gustavsson@vasyd.se, +46 (0)40 635 01 50 eller +46 (0)73 853 01 50
Biträdande professor Britt-Marie Wilén, Avdelningen för Vatten Miljö Teknik, Chalmers
britt-marie.wilen@chalmers.se, +46 (0)31 772 21 53 eller +46 (0)72 387 64 19.
Docent Frank Persson, Avdelningen för Vatten Miljö Teknik, Chalmers
frank.persson@chalmers.se

*** Chalmers och Sweden Water Research undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobb-annonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***