Doktorandtjänst inom anpassning av stadens avloppsledningsnät till förändrat klimat

Sweden Water Research i samarbete med Lunds tekniska högskola (LTH) och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) söker dig som vill doktorera och är intresserad av dagvatten- och skyfallshantering. Du kommer att forska på framtida sätt att designa och planera stadens avloppsledningsnät i ett förändrat klimat.

Doktorand i vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Arbetsgivare

Sweden Water Research är ett forsknings- och utvecklingsbolag som forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar. Vi både initierar och leder projekt, nätverkar och samverkar samt ger aktivt stöd till innovationer i vattensektorn. Bolaget ägs av NSVA, Sydvatten AB och VA SYD och finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin omsättning till FoU-bolaget. Genom ägarna är bolaget förankrat i 18 kommuner i Skåne. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund.

Arbetsplatsbeskrivning

Denna industridoktorandtjänst är anknuten till Sweden Water Research, NSVA och LTH. Den antagna doktoranden kommer att ha tillgång till arbetsplats vid samtliga organisationer.

Projektbeskrivning & arbetsuppgifter:

Inriktningen för denna anställning är dagvatten- och skyfallshantering i ett förändrat klimat. Målet är att ta fram och demonstrera en metodik i vilken sammanlagda effekter av klimatförändringar och stadens framtida utbyggnad på ledningsnätet vid olika tidshorisonter är en del av klimatanpassningsplaner.

Två avgränsade urbana avrinningsområden, ett i Helsingborg och ett i Landskrona kommer fungera som pilotområden. Projektets mål kommer att åstadkommas genom såväl hydrodynamiska som havsnivå/GIS-simuleringar och mätningar. Detta innebär att doktoranden kommer att arbeta med uppmätta tidsserier av regn, havsnivåer, och eventuella floder som strömmar genom staden. Utöver projicering av framtidens klimat, skall framtida utbyggnadsplaner för områdena också projiceras för att kunna uppskatta vilka skadekostnader som kan förekomma och vid vilken tidshorisont. Befintliga översiktsplaner, utbyggnadsplaner och skadekostnadsmodeller (i vetenskaplig litteratur) kan användas för att förutspå skadekostnader utifrån VA-huvudmannens perspektiv.

Doktoranden förväntas att i en systematisk analys av de utvecklade framtida modellerna [d.v.s. klimat, stadens utbyggnad och deras konsekvenser/skadekostnader] ta fram en planeringsmetodik för klimatanpassning. Denna planeringsmetodik skall innebära att klimatanpassningsåtgärder väljs genom ett riskperspektiv så att de hinner bli färdigimplementerade innan framtidens behov är aktuella.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Behörighet:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som

 1. avlagt examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Dessutom krävs:

 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Körkort (B) erfordras.

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmåga sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation både på svenska och engelska.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av arbete inom avloppsledningsnät gärna med avseende på anpassning till förändrat klimat.
 • Bra kunskap om programmering i Matlab eller Python är viktigt och meriterande.
 • Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete eller annan relevant kompetens vad avser hydrodynamisk modellering av avloppsledningsnät, floder, och andra vattensystem.
 • Kunskaper i svenska (skriftligt och muntligt) är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs tjänsten i motsvarandegrad, dock längst till 5 år (dvs. max 20%). Bestämmelser gällande doktorandstudier finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Då tjänsten innefattar besök på civila skyddsobjekt kommer säkerhetssamtal och hälsoundersökning att genomföras vid anställning.

Instruktioner för ansökan

Ansökan skrivs på svenska eller på engelska. Ansökan skall innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och vilket sätt forskningen matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan skall även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Sweden Water Research, NSVA och LTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Frågor & ansökan

Frågor kring tjänsten besvaras av Henrik Aspegren, VD Sweden Water Research 073-03 23 056 henrik.aspegren@swrab.se eller Åsa Peetz NSVA 010-490 98 09, asa.peetz@nsva.se

Skicka din ansökan till anna.holmstedt@swrab.se senast den 17 april 2022. Löpande urval sker.

Vi undanbeder oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.