Doktorandtjänst inom rening av källsorterat gråvatten

Sweden Water Research i samarbete med Lunds tekniska högskola (LTH) och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) söker dig som vill doktorera och är intresserad av avloppsvattenrening. Du kommer att forska på framtida sätt att rena källsorterat spillvatten till mycket låga utsläppsnivåer med hjälp av biologisk, mekanisk och kemisk rening.

Doktorand i vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Arbetsgivare

Sweden Water Research är ett forsknings- och utvecklingsbolag som forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar. Vi både initierar och leder projekt, nätverkar och samverkar samt ger aktivt stöd till innovationer i vattensektorn. Bolaget ägs av NSVA, Sydvatten AB och VA SYD och finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin omsättning till FoU-bolaget. Genom ägarna är bolaget förankrat i 18 kommuner i Skåne. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Inriktningen för denna doktorandtjänst är avancerad rening av kommunalt spillvatten med fokus på rening av källsorterat gråvatten till så låga utsläppsnivåer att ett utsläpp av detta vatten möjliggörs bl. a utifrån de kvalitetskrav som finns på vattenförekomsterna. Olika processkonfigurationer kommer att studeras för till exempel mekanisk, biologisk och kemisk förbehandling av gråvatten med efterföljande poleringssteg baserat på markförlagda filter. En väsentlig del av uppgifterna innefattar experimentellt arbete samt drift av testanläggning och labbanalyser.

Som industridoktorand kommer du att ha en stark koppling till universitetet och din forskarutbildning men rollen innebär även att du regelbundet kommer att vara på plats i Recolab och då i ett nära samarbete med personalen och bihandläggare bygga upp, utveckla, optimera och följa upp en gråvattenreningspilot.

Som doktorand kommer du även att vara delaktig i det arbetet som planeras med en lokal gråvattenlösning för 10 000 personer i Helsingborg (Östra Ramlösa)

I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 10% av arbetstiden.

Mål

Redovisa en (eller flera) framtidslösning för rening av gråvatten som möjliggör lokal rening och utsläpp i närområdet.

Intresset och behovet av lokala lösningar är redan idag stora i vår omvärld. Genom att arbete fram en lösning som möjliggör lokalt avledande av gråvatten så undviks dyra och mindre kostnadseffektiva ombyggnader av gammal befintlig infrastruktur.

Behörighet:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som

 1. avlagt examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Körkort (B) erfordras.

Bedömningsgrunder:

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmåga sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av arbete inom avloppsvattenrening gärna med avseende på gråvatten.
 • Erfarenhet av decentraliserad avloppsvattenrening.
 • Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete eller annan relevant kompetens vad avser praktiskt försöksarbete i såväl labb- som pilotskala.
 • Kunskaper i svenska (skriftligt och muntligt) är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarandegrad, dock längst till 5 år (dvs. max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan skrivs på svenska eller på engelska. Ansökan skall innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och vilket sätt forskningen matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan skall även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Välkommen med din ansökan!

Frågor?

Frågor kring tjänsten besvaras av Henrik Aspegren, VD Sweden Water Research 073-03 23 056 henrik.aspegren@swrab.se eller Amanda Widén , Miljöingenjör NSVA 010-490 97 65, amanda.widen@nsva.se

Skicka din ansökan till anna.holmstedt@swrab.se senast den 17 april 2022. Löpande urval sker.

Vi undanbeder oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.