Industridoktorand om Bolmens hydrologi

Nu söker vi industridoktorand till projekt om förståelse för hur Bolmens hydrologi påverkas av och påverkar brunfärgning i vattnet. Vi söker dig med bakgrund som civilingenjör i ekosystemteknik eller väg- och vatten, eller motsvarande. Du bör ha stort intresse för dricksvattenfrågor.

Arbetsbeskrivning

Projektet handlar om att förstå hur Bolmens hydrologi påverkas av och påverkar brunfärgning i vattnet. Såväl hydrodynamik som klimat, nederbörd och årstidsvariationer skall undersökas, inklusive olika särskilda väderförhållanden som kan påverka sjösystemet. Projektet är ett industridoktorandprojekt där doktoranden anställs av Sweden Water Research för att forskarstudera vid Lunds tekniska högskola, avdelningen för teknisk vattenresurslära (TVRL). Sökande har lämpligen bakgrund som civilingenjör i ekosystemteknik eller väg- och vatten eller motsvarande med stort intresse för dricksvattenfrågor. Bolmen är huvudvattentäkt för Sydvatten AB, som försörjer 950 000 människor i västra Skåne med dricksvatten.

Arbetsuppgifter

Självständiga forskarstudier vid Lunds universitet, Sweden Water Researchs kontor på Ideon i Lund, och vid Bolmens forskningsstation i Tiraholm, Hylte kommun. Därvid kommer bland annat följande moment att ingå:

  • Genomgång av recipientkontrolldata från Lagans vattenråd, provtagning av Bolmens huvudtillflöden, sjön Bolmen, dess utflöde Bolmsån respektive vatten i Bolmentunneln till Ringsjöverket.
  • Mätningar av strömningsförhållande i Bolmen.
  • Utveckling och modellkörning av hydrologin i Bolmens avrinningsområde.
  • Rapportskrivning, muntlig och skriftlig redovisning av forskningsresultat, forskningskommunikation med berörda intressenter, markägare, myndigheter med mera.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
• avlagt examen på avancerad nivå eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad
nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För behörighet att antas som forskarstuderande i Teknisk vattenresurslära krävs att studenten avlagt examen på avancerad nivå med ett innehåll som är relevant för forskarutbildningsämnet. Exempel på sådan examen är civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad, ekosystemteknik eller samhällsbyggnadsteknik.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav

• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Körkort (B) erfordras.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.
Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.
Följande beaktas:
• Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
• Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga
problem.
• Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
• Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:
• Erfarenhet av arbete med hydrologiska modeller och hydrologiska fältmätningar gärna med avseende på råvatten från ytvatten för dricksvattenförsörjning.
• Erfarenhet av dricksvattenberedning  från ytvattentäkter.
• Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete eller annan relevant kompetens vad avser praktiskt
försöksarbete och modellutveckling.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara
forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarandegrad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Välkommen att skicka din ansökan till anna.holmstedt@swrab.se senast den 1 juni 2018, löpande urval.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontakt

Frågor kring tjänsten besvaras av Kenneth M Persson +46 10 515 1040.