Industridoktorander som ska leda vägen mot smart hantering av vatten- och avloppsledningsnäten

NSVA och VA SYD söker var sin industridoktorand som med hjälp av ny och befintlig data om ledningsnäten och dess omgivningar ska undersöka hur man kan förstå ledningarnas skick och koppla denna förståelse till beslut om investeringar, prediktivt underhåll eller felavhjälpning. Doktorandtjänsterna är placerade hos NSVA respektive VA SYD och knutna till avdelningen för teknisk vattenresurslära på Lunds tekniska högskola (LTH). Doktorandernas arbete ingår som en del i forskningsprogrammet Mistra InfraMaint där 10 doktorander och ytterligare forskare runt om i Sverige samarbetar för att lyfta kommunernas förmåga till smart underhåll av infrastruktur.

Arbetsuppgifter/forskningsområde

VA-sektorns största anläggningstillgångar ligger i ledningsnäten, och de är samtidigt den del av VA-systemet där utvecklingen går långsammast. Det finns stora behov av att öka kunskapen kring vilka faktorer som påverkar ledningsnäten för att kunna underhålla och förnya dem på bästa sätt. Lägger man till framtida utmaningar i form av klimatförändringar, ändrade beteendemönster m.m. är det tydligt att nuvarande arbetssätt inte räcker till. Det behöver t.ex. utvecklas nya former för smart underhåll av ledningsnätinfrastruktur där rätt insatser görs vid rätt tidpunkt på rätt del av ledningsnätet. Den information som finns idag är ofta inte tillräcklig eller så saknas förmågan att tolka och förstå den data man faktiskt har så att den kan omsättas i smart underhåll. Ditt arbete som doktorand kommer att bestå av att utveckla metoder och ta fram den kunskap som krävs för att närma sig ett smart underhåll av infrastruktur.

Nu söker NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) och VA SYD varsin doktorand inom ramen för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint. Programmet syftar till att skapa förutsättningar för bättre underhåll och förnyelse av samhällets infrastruktur. Det är inriktat på tillståndsbedömningar, prognoser och beslutsstöd för investeringar, men också finansierings- och affärsmodeller samt hur kommunala processer och organisationer kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov som samhället står inför. Mistra InfraMaint engagerar forskare från fem lärosäten, tre institut och det kommunala forskningsbolaget Sweden Water Research.

Att vara industridoktorand innebär att bryta ny mark. Arbetet kommer därför att under det första halvåret handla om att göra en gedigen litteraturstudie inom området datahantering och asset management för infrastruktur samt att utföra studiebesök hos aktörer inom och utanför VA-sektorn. Därefter kan du tydligare formulera forskningsområdet och metodiken. För att stötta dig i denna process finns resurser i form av:

 • Specialister och seniora forskare på bland annat RISE, Powel och medverkande svenska och norska universitet
 • 10 doktorander med likartade utmaningar inom andra delprojekt i forskningsprogrammet som arbetar parallellt och samordnat.
 • Sweden Water Research (SWR), som med sina 16 doktorander arbetar med att möta de olika utmaningar som VA-sektorn står inför.
 • Specialister och strateger hos NSVA, VA SYD och övriga deltagande VA-bolag.
 • Vattenforskarskolan, som samlar doktorander som forskar inom vatten runtom i Sverige.

Som doktorand på NSVA eller VA SYD kommer du att sitta mitt i vår verksamhet som jobbar med ledningsnätet, vilket innebär att din forskning får en tydlig förankring i organisationernas verkliga behov. Särskilt fokuseras på utveckling av digitala verktyg för att beräkna och bedöma driftåtgärder kontra planerad förnyelse på ledningsnätet. Du kommer bland annat att arbeta med följande områden:

 • Integrering mellan modeller för ekonomi/samhällsnytta och GIS/beslutsstöd.
 • Utveckling av smarta modeller för ekonomi/samhällsnytta med hjälp av till exempel artificiell intelligens.
 • Insamling och analys av data för att utveckla befintliga eller nya modeller.
 • Utveckling av utvärderingsmetod utifrån inspektioner av ledningsnätet och annan data.
 • Utveckling av beslutsunderlag för drift kontra investering, eventuellt via GIS.
 • Medverka i pågående samarbeten mellan andra VA-bolag, GIS-leverantörer eller projekt inom området.

När du har avslutat ditt arbete som industridoktorand kommer du att vara en av få personer i Sverige som behärskar detta område.

Utmaning och problemområde hos NSVA

NSVA tillhandahåller dricksvatten till 250 000 invånare i nordvästra Skåne. Dricksvattennätet är c:a 250 mil långt och består av trycksatta ledningar, främst i plast eller metall. Nätet har ledningar från 1880-talet till dagens datum och c:a 20% förlust av den överförda vattenvolymen. Det är en konstant process att välja vad som ska prioriteras och var. Vi behöver bli bättre på att välja smart och för detta behövs ett beslutsstöd. En av utmaningarna är om vi har/dokumenterar ”rätt” data för att kunna ”automatisera” beslutsstödet.

Utmaning och problemområde hos VA SYD

VA SYD tar emot avloppsvatten från en halv miljon invånare i sydvästra Skåne. Funktionen på en avloppsledning har inte alltid ett tydligt samband med dess kondition, vilket betyder att ledningar kan vara i uselt skick men ändå fungera hjälpligt vad gäller att leda bort avloppsvattnet. Ett bristfälligt avloppsledningsnät kan dock släppa in stora mängder tillskottsvatten, vilket innebär en miljöbelastning då onödigt stora mängder vatten pumpas och renas. Tillskottsvatten kan också orsaka problem med källaröversvämningar och bräddningar.

Precis som med vattenledningsnätet är det viktigt med en långsiktig underhålls- och förnyelseplanering, eftersom det tar tid att förändra förutsättningarna i ledningsnäten. Därför är behovet stort av ett smartare stöd för att fatta rätt beslut om hur vi bäst hanterar vårt avloppsledningsnät.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en civilingenjörs- eller magisterexamen inom samhällsbyggnad, väg- och vatten, miljöteknik, naturresursteknik eller andra relevanta områden. Du tycker om att strukturera information och att hitta mönster i stora mängder data, med ett intresse för en praktisk användning. Vi ser därför gärna att du kan driva dig själv och vågar testa dina nyfunna hypoteser. Du är strategisk och har intresse av att tänka långsiktigt och ha ett brett perspektiv när du utför ditt arbete. Vi ser gärna också att du har förmåga att analysera etablerad och aktuell forskning, se trender och att applicera dessa till ditt forskningsområde. Du behöver ha god kommunikationsförmåga på akademisk nivå på engelska och svenska. Samtidigt behöver du kunna kommunicera väl med kollegor utanför akademin, exempelvis anställda på kontoret och ute i fält hos NSVA och VA SYD.

Villkor

Endast den som blir antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Din forskarutbildning, som är fyra år vid heltidsstudier, kommer att fördelas över en period om fem år då 20% av tjänsten utgörs av tjänstgöring med hos arbetsgivaren ordinarie arbetsuppgifter som relaterar till ditt forskningsområde. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Tjänsten hos NSVA är placerad på NSVAs huvudkontor i Helsingborg medan tjänsten hos VA SYD är placerad på VA SYDs huvudkontor i Malmö. Båda tjänsterna är tillsvidareanställningar.

Den akademiska delen av ditt arbete handleds och administreras av avdelningen för teknisk vattenresurslära (TVRL) vid Lunds tekniska högskola (LTH) där du också skrivs in som doktorand.

Tjänsterna är säkerhetsklassade och vilket innebär att det kommer göras en säkerhetsprövning med registerkontroll i samband med din anställning.

NSVA och VA SYDs gemensamma delar i programmet Mistra InfraMaint koordineras av Sweden Water Research, ett forsknings- och utvecklingsbolag som ägs gemensamt av NSVA, VA SYD och Sydvatten.

För frågor om tjänsten, kontakta:

NSVA: Åsa Peetz, avdelningschef, ledningsnät och projekt, 010-490 98 09, asa.peetz@nsva.se
VA SYD: Marianne Beckmann, chef för enheten Strategisk planering på Ledningsnätsavdelningen, 040-635 02 56, marianne.beckmann@vasyd.se
Sweden Water Research: Jesper König, samordnare Mistra InfraMaint, 0735-18 09 82, jesper.konig@swrab.se eller Anna Holmstedt, HR-chef 010-495 87 55, anna.holmstedt@swrab.se

Läs mer

Om Mistra InfraMaint 
Delprojekt 1.5 (NSVA)
Delprojekt 1.6a (VA SYD)
Liten film om att vara doktorand i InfraMaint
Om NSVA
Om VA SYD

Välkommen med din ansökan!

Skicka din ansökan som innehåller ett personligt brev och CV till anna.holmstedt@swrab.se. Ange om din ansökan avser tjänsten på NSVA eller VA SYD, alternativt om ditt intresse avser båda tjänsterna. Ansök senast den 2 februari.  

Sweden Water Research är ansvarig för att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. SWR säkerställer därmed en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till eventuella risker i samband med behandling av personuppgifter i det enskilda fallet. Säkerhetsaspekterna innefattar bedömning med hänsyn till konfidentialitet , riktighet och tillgänglighet. Det tekniska skyddet kan till exempel innebära att endast behörig person har tillgång till uppgifterna, att personuppgifterna krypteras eller att de lagras i särskilt skyddade utrymmen.