Om projektet

Future City Flow är ett innovationsprojekt som utvecklar lösningar för stadsplanerare, VA-bolag och avloppsreningsverk för att minska översvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten.

Alla städer jobbar med samma problem som handlar om att hitta bra lösningar att hantera stadens vatten oberoende av väder, med varierande demografi och åldrande infrastruktur. Vi vill att stadens vatten hanteras i gröna lösningar, i ledningar och i reningsverken istället för att skapa översvämningar eller förorenande utsläpp.

Utmaningarna

Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor i kombination med stora mängder tillskottsvatten i ledningarna genererar stora problem i städer. Detta i form av översvämningar och bräddningar. Bristerna i avloppsystemen innebär att de inte är framtidssäkra för samhällets ekonomi, miljö eller människors hälsa och välbefinnande.

  • För mycket vatten från omgivningarna kommer in i våra avloppsnät vilket leder till översvämningar, ökande kostnader för reningsverken och utsläpp av obehandlat avloppsvatten i miljön.
  • Åldrande infrastruktur, krav på ökade investeringar och avsaknad av samlad information för en helhetsbild av de mest kostnadseffektiva investeringarna.
  • Avsaknad av samordning mellan aktörer inom långsiktig stadsplanering och VA bolagen orsakad av utspridd data och svårigheter att ta fram systemoptimerade lösningar.

Ett beslutsstödsystem – enklare informationsflöde och optimerad styrning

Projektet Future City Flow utvecklar ett beslutsstödsystem som förenklar informationsflödet mellan aktörer som är delaktiga i utformningen av stadens vattenhantering. Beslutstödsystemet gör det genom att samla, sortera och visualisera målgruppsanpassad data och bidrar också till att optimera styrningen av befintliga system. Det är anpassat både för små och stora städer.

Samlar data tillsammans med nyckel- och värderingstal

Systemet samlar in realtidsdata, väderdata, GIS, flöden och tryck. En central del i lösningen  som har utvecklats i steg 2 är nyckel -och värderingstal.

Nyckeltalen beskriver på ett jämförbart sätt hur problemet med tillskottsvatten ser ut områdesvis. Värderingstalen beskriver kostnads-/nyttoeffekten kopplat till dessa problem för olika typer av åtgärders placering och omfattning.

En annan central del i lösningen som har påbörjats i steg 2 är att visualisera talen och målgruppsanpassa dem. Initiala pilottest har prövat nyckel- och värderingstalens träffsäkerhet med mycket goda resultat kopplade till realtidsstyrning och optimering.

Nu skalar vi upp!

I  steg 3 kommer pilottesterna skalas upp till fullskaliga implementeringar samt förbereda en global kommersialisering. Piloterna i Helsingborg, Göteborg och Trollhättan fortsätter med att utvecklas och justeras i steg 3, samtidigt som piloter också etableras i Oslo och Malmö/Lund. Arbetet omfattar både fortsatt testning, justering och utveckling av kommersiell användbarhet.

Ett verktyg för stads- och VA-planering

Verktyget ska kunna användas för stadsplanerare och VA-planerare i syfte att ta rätt beslut gällande investeringar på rätt plats. Parallellt utvecklas modellbaserade styrstrategier för i framtiden kunna styra avloppsvattensystemen mer optimalt utifrån de volymer och den pumpkapacitet som finns inbyggt i systemet redan idag.