Future City Water

Future City Water levererar lösningar som säkrar vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Framtidens smarta dricksvattensystem styrs automatiskt för att minimera läckage, säkra kvaliteten och optimera användningen genom hela vattenkedjan, dygnet runt.

Ett smart system för kvalitetssäkrad vattentillgång

Tillgång till rent dricksvatten har länge varit en självklarhet i Sverige. Men även här ser vi allvarliga problem att leverera dricksvatten på grund av åldrande system, torka och låg förnyelsetakt. Future City Water använder digital teknik för att få kontroll över dricksvattenleveransen samtidigt som vattenledningsnätet kan integreras i framtidens smarta stad.

Future City Water är ett innovationsprojekt som har som mål att öka tempot på utvecklingen av ett smart nät för dricksvattenförsörjning från vattentäkt till slutkund. I dag finns ett stort behov hos kommunala VA-verksamheter att få kontroll över dricksvattenleveransen och snabbt få information om läckor, driftstörningar och vattenkvalitetsförsämringar.

Svinnet av dricksvatten i Sverige beräknas vara omkring 20 procent, vilket utgör en stor samhällskostnad. Läckorna är både svåra och dyra att åtgärda, vilket bidrar till att investeringar i ny infrastruktur blir kostsamma och ofta skjuts på framtiden.

Med hjälp av Future City Waters verktyg digitaliseras och effektiviseras hela vattenförsörjningskedjan. Projektet har stöd från Vinnova och programmet Utmaningsdriven Innovation.

Future City Water hjälper dig att

  • Samla in och bearbeta stora mängder data för optimerad drift och långsiktig planering
  • Hitta läckor, skicka information till kunder, energieffektivisera systemet och identifiera kvalitetsproblem
  • Integrera den digitaliserade vattenförsörjningskedjan i en smart stad

Hur fungerar verktyget?

Datainsamling, bearbetning av stora datamängder och simulering av scenario. Resultat och beräkningar används för att hitta driftstörningar och läckage.

Vem är verktyget till för?

Verktyget ska kunna användas av kommunala VA-verksamheter i syfte att få kontroll över hela vattenförsörjningskedjan och snabbare identifiera driftstörningar.

Budget

Total projektbudget 20 MSEK kr varav ca 10 MSEK från Vinnova.

Finansiering

Projektet Future City Water genomförs som en fortsättning på steg 1 med stöd från Vinnova.

Vinnova

Målsättning med Future Water City

  • Att införa smarta vattenledningsnät i stor skala.
  • Att bidra till en väsentligt höjd digital mognad i VA-verksamheter.
  • Att exportera lösningar för säker dricksvattenleverans från grundvatten och ytvattenkällor och på så sätt bidra till ökad kostnadseffektiv hantering av dricksvattenresursen.

Projektperiod

2020-2022