Värpinge - Sweden Water Research

Värpinge

I Värpinge i västra Lund bygger VA SYD både en våtmark och en damm där rening av stora flöden dagvatten från bebyggelsen runtomkring ska renas.

Projektet Värpinge våtmark består av två delprojekt. En dagvattenanläggning för rening och fördröjning av dagvatten samt en testanläggning för utveckling av nya tekniker och ökad kunskap för rening av dagvatten. Avrinningsområdet är cirka 100 ha stort i västra Lund. Drygt halva området består av handels- och industriområde, resten är bostäder, park-, skogs- och jordbruksmark. Det bidrar med höga halter av föroreningar till Höje å, i södra Lund, något som dagvattenanläggningen ska hjälpa till att minska.

Flygbild över Lund med åkrar bredvid. Ett område och två punkter är markerade.

Karta över Lund och platsen där Värpinge våtmark ska anläggas samt Rinnebäcksdammen.

Delprojekt 1. Dagvattenanläggning för rening och fördröjning

Projektet ska titta på reningstekniker för större mängder dagvatten. De ska vara yt- och resurseffektiva, men ändå ge långtgående rening, och möta framtida krav på rening av föroreningar. Anläggningen som ska byggas är en anlagd våtmark som syftar till att rena föroreningar så som partikulära och lösta metaller, näringsämnen, organiska ämnen med mera. Förhoppningen är att anläggningen även kommer rena mikroplaster. Den kommer också att fördröja en viss mängd dagvatten.

Våtmarksanläggningen kommer bestå av en försedimenteringsdamm efterföljt av en våtmark. I försedimenteringsdammen sker reningen framför allt genom att större partikelbundna föroreningar faller till botten och eventuella oljerester stiger upp för att kunna avskiljas från vattenytan. I den efterföljande våtmarken sker en rening genom sedimentering av mindre partiklar samt genom växtupptag och övriga biologiska processer som kommer reducera halterna av lösta föroreningar.

Ritning över Värpingedammen

Ritning över hur Värpingedammen är tänkt att se ut

Delprojekt 2. Testanläggning

Parallellt med den anlagda våtmarken byggs en testanläggning. Den kommer att bestå av en välplacerad infrastruktur som möjliggör test av olika reningstekniker. Syftet med testanläggningen är att bidra till en teknikförflyttning genom att fungera som en testbänk för dagens och framtidens frågeställningar inom rening av dagvatten.

Karaktären på ett dagvatten skiljer sig mycket åt både mellan olika regntillfällen och inom ett regntillfälle. Genom att möjliggöra tester på ett ”levande” och riktigt dagvatten under verkliga förhållanden, som kyla och värme, går det att se hur teknikerna och reningsmetoderna beter sig i en mer verklig miljö innan de sedan tillämpas ute ledningsnät och i den täta staden.

Inga tester kommer att genomföras inom projektet. Testanläggningen ska utformas så att det kan utföras tester på det inkommande dagvattnet. Den ska skapa förutsättningar för tester genom att se till att det finns välplacerad infrastruktur så som provtagningsbrunnar, ett dagvattenflöde som går att leda om från olika delar av anläggningen och en hårdgjord yta för uppställning av den teknik som ska testas. Vattnet ska kunna ledas dit för uppställning av en eller fler testlinjer. Tekniken kan sedan placeras i till exempel container. Brunnar kommer också att placeras ut före och efter våtmarken för att kunna följa upp dess reningsgrad av bland annat mikroplaster.

Testanläggningen ska också bidra till att hjälpa utvecklingen framåt genom dess potential för att kunna ta emot externa forskare från universitet eller företag som vill testa sina produkter.

Från idé till prototyp

Genom en så kallad Design Sprint ska projektet ta fram prototyper utifrån:

  • Tekniska utsläppskrav
  • Praktisk tillämpning
  • Ekonomi
  • Utrymmesbegränsningar
  • Allmänhetens acceptans

Tidplan

Dammen och våtmarken ska vara färdiga i november 2024.

Värpinge våtmark anläggs med delfinansiering från Naturvårdsverket.