ISWIM – Innovativ hantering av dagvatten för ett hållbart samhälle - Sweden Water Research

ISWIM – Innovativ hantering av dagvatten för ett hållbart samhälle

Urbanisering och intensivare regn ställer högre krav på systemen som leder bort dagvattnet. Dessutom innehåller dagvattnet en mängd olika föroreningar. Idag släpps dagvatten oftast ut i sjöar, vattendrag och hav helt utan, eller med otillräcklig, rening. Tekniker för rening behöver utvecklas för att möta både dagens och framtidens krav på dagvattenkvalitet, resurshushållning och möjlighet till användning av dagvatten i fastigheter.

Om projektet

Idag är dagvattendammar och våtmarker de dominerande reningsteknikerna. Dessa kommer att spela en viktig roll också i framtiden. Men anläggningar tar stor plats och är därför inte möjliga överallt, särskilt inte i bebyggd miljö. Dammar kan inte heller rena alla typer av föroreningar. Därför behövs yteffektiva reningssystem som kan ge en mer långtgående rening. Dessa skulle kunna användas för sig själva, eller för att förbättra reningen efter en dagvattendamm som ett kompletterande reningssteg.

Parallellt med utmaningen att ta hand om och rena allt större regn, finns problemet med allt längre perioder med torka, sjunkande grundvattennivåer och en ökad konkurrens om dricksvattnet. Kan vi ta hand om, rena och använda regnvatten direkt i fastigheten får vi dubbla nyttor – både minskad dricksvattenanvändning och mindre mängd dagvatten att leda bort. Det finns ett stort intresse inom fastighetsbranschen för att utveckla innovativa produkter för nyttjande av regnvatten.

Projektet ska titta på reningstekniker för större mängder dagvatten i Värpinge våtmark i Lund och i direkt anslutning till fastigheter i bland annat Sege Park i Malmö. I det senare fallet ska vattnet till viss del ersätta dricksvatten.

Projektet tar sig an två utmaningar:

  1. Yteffektiv, resurseffektiv men ändå långtgående rening av stora flöden av dagvatten från den bebyggda miljön
  2. Fastighetsnära dagvattenrening för direkt användning av dagvatten i fastigheten

Samhällsvetenskap och designsprint

En samhällsvetenskaplig del av projektet ska titta på hur man skapar ett intresse och sänker trösklarna för att teknikerna ska spridas i samhället och användas. För att främja innovation i projektet kommer en designsprint-metod att fungera som en kreativ och strategisk process. Den ska hjälpa till att ta fram prototyper som inte bara möter utmaningar, relaterade till strängare tekniska utsläppskrav, utan också är relaterade till praktisk användbarhet, ekonomi, krav på utrymmesbegränsningar och allmänhetens acceptans.

Projektmedel kommer från Formas Blå innovation – genomförandeprojekt.

Till swedenwaterresearch.se

  • Att det vid projektets slut finns nya tekniska lösningar för att rena dagvatten
  • Att dessa lösningar är så intressanta att teknikleverantörer vill utveckla tekniken till en produkt
  • Att de är accepterade och önskvärda ur ett samhälls- och stadsbyggnadsperspektiv