Hållbara städer kräver hållbara ledningar

Stabil tillgång till rent vatten, avlopp och värme är en nödvändighet för den hållbara och attraktiva staden. Idag finns nästan inga möjligheter att statusbedöma, undersöka och reparera vatten-, avlopp- och fjärrvärmerör utan att gräva upp dem med stora kostnader, störningar och driftsavbrott som följd. Schaktfria metoder och tekniska lösningar efterfrågas bland aktörer i både Sverige och globalt.

Forskare, VA- och fjärrvärmebolag ska tillsammans i projektet ”Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät” utveckla nya metoder som gör det möjligt att kontrollera och reparera rören utan att gräva fram dem. Vinnova har beslutat att stödja arbetet genom att bevilja en halv miljon till arbetet med att utveckla nya metoder för statusbedömning av ledningsnätet.

– Detta är ett bra exempel på vattenforskning. Genom det här projektet får vi fram ny kunskap och nya arbetssätt inom ett område som vi inte har forskat tillräckligt på tidigare, säger Kenneth M. Persson, forskningsansvarig, Sweden Water Research.

– Särskilt roligt är det att kunna samverka med ledningsnätsägare på fjärrvärmesidan. Vi är övertygade om att det finns oanade synergier i att samarbete med närliggande teknikområden”, fortsätter Kenneth M. Persson.

Identifiera problem och söka lösningar
I samarbete mellan forskare och näringsliv (VA- och fjärrvärmebolag) ska vi identifiera behov och möjliga lösningar för att i steg 2 utveckla och testa nya metoder och tekniska lösningar. I steg 3 ska vi vara klara att göra de första installationerna i pilotskala för att kunna verifiera för världsmarknaden att de nya metoderna och produkterna fungerar. Därmed blir driftsavbrotten färre, kostnaderna hålls nere, störningar på omgivande verksamheter blir mindre och resurser kan frigöras till andra verksamheter.

Samarbetspartners
Projektet är ett samarbete mellan Sweden Water Research, WIN, Lunds Universitet, E.on, SP, NSVA, VA SYD, Sydvatten, Stockholm Vatten, Kraftringen och Öresundskraft.

Vill du veta mer?
Kontakta Kenneth M. Persson, Sweden Water Research, kenneth.m.persson@swrab.se eller på telefon: 040-35 15 64

 Till projektet Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät