Sweden Water Research

Världsledande kompetens för uthålliga vattentjänster

Om Sweden Water Research

Sweden Water Research är NSVA, Sydvatten och VA SYDs gemensamma forsknings- och utvecklingsbolag. Vi bedriver forskning, utveckling och innovation för hållbar vattenanvändning. Tillsammans med våra ägare möter vi framtida utmaningar med fokus på vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Vi bedriver nationellt ledande tillämpad forskning och utveckling där våra ägares nytta är i fokus. Avsikten är att samarbetet ska ge ökade möjligheter att tillsammans lösa stora framtida utmaningar genom att gemensamt angripa större och mer komplexa problem än vad respektive ägarbolag har kunnat göra var för sig och även att söka och erhålla externa forskningsmedel.

Våra ägare

Vi ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD och finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin omsättning till FoU-bolaget. Genom våra ägare är vi förankrade i 20 kommuner i Skåne. Ägarbolagens insats i verksamheten ger avkastning i form av kostnadseffektiva lösningar som de själva har nytta av och som gagnar invånarna i medlemskommunerna. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund.

Strategiskt fokus

Vi fokuserar på att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi. Utmaningarna har brutits ned inom åtta målsatta fokusområden. Vi arbetar projektbaserat med forskning, utveckling och innovation i öppna nätverk och samarbeten.

Våra tre övergripande strategiska mål är:

  1. År 2023 har Sweden Water Research en etablerad och känd arbetsmetodik för att lösa utmaningar rörande vattenkvalitet, digitalisering och cirkulär ekonomi
  2. År 2023 är Sweden Water Research en synlig och attraktiv samarbetspart för såväl ägare som viktiga intressenter
  3. År 2023 är Sweden Water Research en erkänd framgångsfaktor i våra ägares arbete med att trygga en framtida kompetensförsörjning för vattensektorn

Styrelse

Sweden Water Researchs styrelse består av två ledamöter från respektive ägarbolags styrelser. Ordförandeskapet roterar mellan ägarna. Styrelsen består av följande personer:

Ilmar Reepalu, ordförande (Sydvatten)
Magdalena Beck, vice ordförande (VA SYD)
Johan Andersson (Sydvatten)
Nils Holmqvist (VA SYD)
Björn Persson (NSVA)
Jonas Jacobsson Gjörtler (NSVA)

Snabbfakta

Fokusområden
Föroreningar i vattenmiljön, Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp, Cirkulära av-loppssystem, Resurssnål och miljövänlig avloppsrening, Biologiskt stabila dricksvatten, Dricksvatten i ett förändrat klimat, Det intelligenta ledningsnätet, Innovation och ledarskap för cirkulära system.

Ägarbolag

VD
Henrik Aspegren
Telefon: 0730-32 30 56
E-post: henrik.aspegren@swrab.se

Presskontakt
Nina Steiner
Telefon: 0768-539777
Epost: nina.steiner@swrab.se

 

Pressmeddelanden
MyNewsDesk