Exjobbsförslag våren 2017 “Fulspolning” – Vad kostar det kunderna?

Bakgrund

Till avloppsreningsverken vill vi bara få ”rent” avloppsvatten, men vi får även tonvis med större och mindre föremål. Det mesta fastnar visserligen i rensgaller och kan avskiljas utan större problem – när föremålen väl kommer till avloppsreningsverken. Men föremålen skadar och sliter även på pumpar i ledningsnätet, vilket orsakar reparationskostnader eller förtidsinvesteringar i ny utrustning.

Ett annat problem är att matolja och stekfett hälls i avloppet, eller diskas ur kastruller. Detta orsakar igensättning som kräver tid och därmed kostnader att åtgärda. Genom olika kommunikationsinsatser försöker vi förändra attityder och beteende för att minska denna ”fulspolning” och vi tror att det skulle vara ett viktigt argument att kunna tala om vad det faktiskt kostar.

Mål

Att beräkna kostnaderna för att ovidkommande föremål, olja och fett spolas ut i avloppsvattnet.

Metod 

En ekonomisk analys som bygger på driftsdata och intervjuer med driftspersonal.

När?

Våren 2017

Handledare

Eva Kristensson, avdelningschef Kund och Kommunikation, VA SYD
Hans Bertil Wittgren, FoU-chef, VA SYD/Sweden Water Research (hansbertil.wittgren@vasyd.se)