Muråns dränering och ekologi - Sweden Water Research

Muråns dränering och ekologi

Flera studier gjorda vid Bolmens forskningsstation visar att den lokala påverkan från Murån i sydvästra Bolmen leder till betydande brunfärgning i Bolmenvattnet som bereds till dricksvatten i Ringsjöverket. Detta har en stor miljöpåverkan och är kostnadsdrivande.

Också ekologin i sjön förändras som en följd av ökad brunfärgning. Åtgärder som minskar brunfärgning i Bolmen har därför både kortsiktiga och långsiktiga positiva effekter för dricksvattensäkerheten. I projektet kartläggs hur brunfärgning uppstår i Muråns avrinningsområde, hur halterna varierar i tid och vilka klimatologiska och hydrologiska faktorer som ökar eller minskar brunfärgningen. Värdet av restaurerade våtmarker för att fånga brunfärgning innan humus når sjön kommer särskilt att undersökas.

Projektet genomförs på högskolan i Halmstad som ett doktorandprojekt av Jasmin Borgert.

  • Identifiera de huvudsakliga orsakerna till brunifierat vatten i Kafjorden samt vid intaget till Bolmentunneln
  • Förstå varför och när i tid som jordar läcker organiskt material och humusämnen
  • Undersöka konsekvenserna av en ökande halt organiskt material och humusämnen för Bolmens ekosystem
  • Undersöka möjligheterna för anlagda våtmarker att minska brunifieringen och hur dessa våtmarker i så fall bör utformas med avseende på djup, vegetation och hydraulisk uppehållstid