Provtagning av mikroplast i avloppsvatten och jord

Den 28-29 mars 2017 gjordes provtagningar i både avloppsvatten och jord med projektet "Mikroplaster i kretsloppet".

Prover på avloppsvatten togs den 28 mars på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö på både inkommande och utgående vatten. Inkommande vatten togs som dygnsprov, det vill säga ett blandprov som tagits under ett dygn. Det vattnet filtreras ytterligare i laboratorium.

I det utgående vattnet finns mycket färre partiklar, därför pumpades vattnet genom filter med olika storlek (2mm, 1mm, 100 µm och 10 µm). Vattnet hade så lite partiklar att enbart det minsta filtret (10 µm) användes. Projektet har fått hjälp av Max Granqvist, processtekniker på Sjölundaverket, VA SYD.

Tillsammans med personal från Hushållningssällskapet i Skåne hämtades jordprover in den 29 mars. Proverna togs från marker som gödslats med slam från Sjölunda avloppsreningsverk i över 30 år. Proverna togs från mark som bara fått mineralgödsel samt jord som fått mineralgödsel och olika mycket slam.

De prover som togs under de här två dagarna har nu tagits till Aalborg universitet där de ska analyseras. Det är en tidskrävande process där proverna först behandlas för att plasten ska koncentreras. Sedan använder man infrarött ljus för att sortera ut partiklar som inte är av plast och få fram plastens sammansättning. Även storleken på partikeln noteras för att sedan användas för att beräkna massan.

Från Aalborg universitet var professor Jes Vollertsen med tillsammans med Jytte Denker laboratorietekniker, Kristina Borg Olesen som ska göra analyserna av plasterna och Stine Lykke Tarko masterstudent som gör sitt examensarbete. Från mikroplastprojektet var Sweden Water Research-doktorand Emma Fältström med.

Provtagning av mikroplaster i avloppsvatten.

Jes Vollertsen och Stine Lykke Tarko från Aalborg universitet sätter igång provtagningen på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Detalj från mätutrustningen.

Projektgruppen som tagit prover på avloppsvatten

Från vänster: Max Granqvist, VA SYD, Kristina Borg Olesen, Aalborg Universitet, Stine Lykke Tarko Aalborg Universitet, Emma Fältström, Sweden Water Research/NSVA, Jytte Denker, Aalborg Universitet, Jes Vollertsen Aalborg Universitet.

Provtagning i jord. Doktoranden Emma Fältström skrapar av en spade.

Emma Fältström, doktorand, tar jordprover.

Vy över stort fält där jordproverna tas.

Proverna togs från marker som gödslats med slam från Sjölunda avloppsreningsverk i över 30 år.

Tillhör projekt

Mikroplaster i kretsloppet