Doktorandarbete fortsätter detektivarbetet om mikroplasternas källor

Emma Fältström är industridoktorand på Sweden Water Research. I slutet av november försvarade hon sin licentiatavhandling "Towards the Control of Microplastic Pollution in Urban Waters”. Nu fortsätter hon sitt arbete för att förstå mer om mikroplasternas källor.

Emma Fältström är industridoktorand på Sweden Water Research, NSVA och avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet. Den 30 november 2020 försvarade hon sin licentiatavhandling “Towards the Control of Microplastic Pollution in Urban Waters”. Nu fortsätter hennes arbete med mikroplasternas källor och hur olika aktörer kan påverka utsläpp av mikroplaster.

Emma, vad handlar din forskning om?

Jag forskar på flöden av mikroplast i urbana vatten, som avloppsvatten och dagvatten. Framförallt är jag intresserad av källorna till den mikroplast som återfinns på avloppsreningsverken och i dagvattnet, vilka åtgärder som kan sättas in vart i det urbana vattensystemet för att minska utsläppen och vilka aktörer som har möjlighet att påverka flödena av mikroplast i staden.

Jag använder mig framförallt av en metod som heter substansflödesanalys för att beräkna påverkan från olika källor och jämför detta med mätdata över olika plasttyper som uppmätts i olika vatten. Detta ger mig ledtrådar till vilka källor som är viktiga att titta närmre på. För att förstå källorna är också VA-branschens uppströmsarbete en viktig komponent som är till stor hjälp i mitt detektivarbete.

Vad kommer du att arbeta med framåt?

Framöver kommer jag fortsätta försöka förstå mikroplasternas källor genom att undersöka plasttyper och även börja titta på mikroplastens morfologi, det vill säga formen på mikroplastpartiklarna, och jämföra med vad som hittas i olika vatten vid provtagning. Detta sker framförallt i projektet FanpLESSstic-Sea som drivs av Sweden Water Research.

Jag fortsätter också att undersöka möjligheterna att påverka utsläppen. Under året kommer jag intervjua olika aktörer om deras möjligheter att påverka mikroplastflöden samt vilka drivkrafter och utmaningar som dessa aktörer har.

Vad skulle du vilja dela med dig av så här långt på din doktorandresa?

En stor utmaning med att forska generellt och att forska om mikroplaster i synnerhet är att det finns så många osäkerheter, att man ibland får tvetydiga svar och ofta stöter på svårigheter och måste hitta nya vägar framåt. Det gör arbetet spännande, men det kan också vara frustrerande att inte kunna ge de tydliga och snabba svar som efterfrågas ifrån samhället och att snabbt kunna sätta in åtgärder för att skydda miljön.

Tillhör projekt

FanpLESStic-sea

Uppströmsarbete – i dag och i framtiden