Formas beviljar tjugo miljoner till innovativ dagvattenrening

Ett nytt forskningsprojekt, Innovativ hantering av dagvatten för ett hållbart samhälle, ska ta fram ny teknik för att rena dagvatten. Det gäller både för större mängder i Värpinge våtmark i Lund och i direkt anslutning till fastigheter i Sege Park i Malmö. I det senare fallet ska vattnet till viss del ersätta dricksvatten.

Urbanisering, klimatförändringar och föroreningar av sjöar och vattendrag ställer våra samhällen inför flera utmaningar. Intensivare regn ställer högre krav på systemen som leder bort dagvattnet. Dessutom innehåller dagvattnet en mängd olika föroreningar, både väl kända och många som vi uppmärksammat först på senare tid. Idag släpps dagvatten oftast ut i sjöar, vattendrag och hav helt utan, eller med otillräcklig, rening.
Projektet tar sig an två utmaningar:

1. Yteffektiv, resurseffektiv men ändå långtgående rening av stora flöden av dagvatten från den bebyggda miljön
2. Fastighetsnära dagvattenrening för direkt användning av dagvatten i fastigheten

Målet är nya tekniska lösningar för att rena dagvatten. Dessa lösningar ska vara så intressanta att teknikleverantörer vill utveckla tekniken till en produkt samt att de ska vara acceptabla och önskvärda ur ett samhälls- och stadsbyggnadsperspektiv.

Projektet är ett multidisciplinärt samarbete där Sweden Water Reasearch (projektledare) tillsammans med VA SYD (huvudsökande), går ihop med MSVA, Lumire, LTU, LTH och Malmö universitet.

De tre universitet som deltar ska i nära samarbete tillhandahålla kunskap och lösningar på utmaningarna: Luleå tekniska universitet fokuserar på hur man renar stora mängder dagvatten som släpps ut till recipient. Lunds universitet fokuserar på att rena dagvatten för användning i och nära byggnader. Malmö universitet utvecklar metoder för att göra båda dessa lösningar acceptabla och önskvärda ut ett samhälls- och stadsbyggnadsperspektiv.

För att främja innovation i projektet kommer en Design Sprint-metod att användas som en kreativ och strategisk process för att ta fram prototyper som inte bara möter utmaningar, relaterade till strängare tekniska utsläppskrav, utan också är relaterade till praktisk användbarhet, ekonomi, krav på utrymmesbegränsningar och allmänhetens acceptans av fysisk design och en allmänna förståelse.

Målet är nya tekniska lösningar för att rena dagvatten. Dessa lösningar ska vara så intressanta att teknikleverantörer vill utveckla tekniken till en produkt samt att de ska vara acceptabla och önskvärda ur ett samhälls- och stadsbyggnadsperspektiv.

Projektmedel kommer från Formas Blå innovation – genomförandeprojekt. Projekttiden är december 2023 – november 2028.

Glada miner när beskedet om finansiering kom.